download (8)

کارت بازرگانی در سال 1400

طبق ماده ۳ قانون صادرات و واردات ایران، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می توانند مبادرت به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا داشته باشد. این تجارت برون مرزی از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را شامل می شود. طبق این قانون، کالا برای کلیه تجار آزاد نمی باشد و بازرگانانی می توانند اقدام به صادرات و واردات کالا کنند، که دارای کارت بازرگانی باشند.
صدور کارت بازرگانی مشروط به آنست که عموما بازرگان شرکت یا موسسه خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و گواهی عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیزداشته باشد. در مورد شرکت های تجارتی، کارت بازرگانی به نام مدیرعامل شرکت صادر می شود.
بازرگانانی که متقاضی صدور کارت بازرگانی هستند باید بر اساس فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی تحویل دهند. از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی شناسانده شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی مشروط به معامله متقابله می باشد، یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی می تواندد کارت بازرگانی دریافت کنند که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی ملاحضه فعالیت بازرگانی بدهد.
کاربردهای کارت بازرگانی :
• واردات از مناطق آزاد
• صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
• تصدیر ویزای تجاری
• تصدیر گواهی مبدا
• عضویت در اتاق بازرگانی
• ارتباط با بازرگانان خارجی
• تعاطی اطلاعات تجاری در سطح جهان
• شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارج از کشور
• اقدام به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری کند.
• اقدام به حق العمل کاری در گمرک، ثبت سفارش و ترخیص کالا کند.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ است.
شرایط دریافت کارت بازرگانی:
شرایط دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:
-دارا بودن حداقل 21 سال تمام
-دارا بودن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
-دارا بودن محل کسب متناسب با رشته فعالیت تجاری از ملکی یا استیجاری
-دارا بودن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
-دارا بودن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
-نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
-نداشتن محکومیت موثر کیفری
-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
*اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
-دارا بودن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
– دارا بودن پروانه کار و اقامت معتبر
-عمل مقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
اشخاص حقوقی:
-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع، فراگیر محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نیستند.
-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها یا موسسه ها، باید پروانه کار و اقامت معتبر داشته و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی تصدیر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معاف می باشند.
شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:
عدم ورشکستگی به تقصیر، داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری)، داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی
مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده (تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
-سه قطعه عکس 6*4، جدید، تمام رخ ،ساده
-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره: دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری، اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
* متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-دارا بودن حداقل سن 23 سال تمام.
-اصل گواهی بانک منوط بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است (با مهر امضای رئیس شعبه) ضمناً حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف) تایید شده باشد قابل قبول می باشد.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رؤیت الزامی می باشد.
-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
-اصل و فتوکپی کارت ملی
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل، اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است، وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.
قابل ذکر است بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین صورت انجام می شود.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی فرم “د”)
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس 6*4 ضروری است.
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-یک قطعه عکس 6*4 یا 3*4 مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
-اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95
-در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
-در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
-ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:
-ارائه اصل کارت بازرگانی
-دو صفحه فرم کارت بازرگانی (پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د) به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت، ضمناً در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
-اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد (پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی) مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری (به آدرس دفتر مرکزی شرکت) به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
-در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه6*4
-گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
-اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95، در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده، نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
-در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
-یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت (در صورت هر گونه تغییرات)
-در صورت تغییر مدیر عامل:
الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام
– در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع “ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است”قید گردد)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
– اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
-فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
-یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل (جدید، تمام رخ، ساده، رنگی با زمینه سفید، بدون خط خوردگی و سالم)
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
-شرکت تعاونی مرزنشینان
-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
-پیله وران
-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.
چند نکته مهم:
*در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه ضروری می باشد.
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
*کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

madrid_system

ثبت برند جهانی و بین المللی مادرید

در ایام قدیم اشخاص حقوقی یا حقیقی، برای ثبت برند در سطح بین ‌المللی به اجبار به شکل جداگانه در هر کشور خارجی برند خودشان را ثبت کنند. به همین جهت ترجمه مدارک و ارائه آن‌ها به هرکدام از این کشورها، زمان‌بر و پرهزینه بود. به همین دلیل کشورها تصمیم گرفتند که در کنوانسیون پاریس عضو شوند تا  این مشکلات را کمتر کنند. در نتیجه در پی تشکیل اتحادیه، سیستم ثبت برند مادرید تصویب شده است. سیستم ثبت برند مادرید شامل موافقنامه مادرید، آیین‌نامه و پروتکل است.

بر اساس این کنوانسیون صاحب برند باید درخواستش را به تفکیک برای اداره کشورهای مختلف در چند زبان و با پرداخت هزینه‌های آن ارسال کند. در نتیجه این کار نیاز به صرف هزینه زیاد و زمان طولانی دارد. به همین دلیل در نهایت، برای تسهیل روند ثبت برند و تسریع و کسب حقوق آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس سیستم مادرید را برای ثبت بین ‌المللی علائم تجاری تصویب کردند.

بررسی-شرایط-ثبت-برند-مادرید

ثبت برند مادرید

سیستم مادرید از موافقتنامه مادرید و پروتکل آن تشکیل شده است.

بر اساس این سیستم، ثبت علامت با توجه به قوانین داخلی کشورها بررسی می‌شود و بعد از آن ثبت بین‌ المللی علائم تجاری انجام می‌شود. اظهارنامه به دفتر نمایندگی داده می‌شود و نمایندگی در عرض دو ماه، اظهارنامه را به دفتر بین ‌الملل می‌فرستد. ثبت بین ‌المللی علائم تجاری باید هر ده سال یکبار با پرداخت هزینه‌های مربوطه تمدید شود. شش ماه قبل از انقضا دفتر بین ‌الملل یادداشتی برای دفتر نمایندگی می‌فرستد و برای تمدید ثبت بین ‌المللی درخواست می‌دهد.

چه نوع علائم تجاری قابلیت ثبت بین المللی مادرید را دارند؟

بر اساس قانون علامت تجاری ممکن است از حروف یا اعداد و یا یک یا چند کلمه تشکیل شده باشد. علامت تجاری می‌تواند شامل شکل، حرف، عدد، علائم برگرفته از نمادهای صوتی و اشکال سه بعدی و یا ترکیبی از این‌ها باشد. علائم ممکن است از موارد زیر باشد:

علائم تاییدی

این دسته از علائم، علائمی هستند که به تولیدکننده‌ها و ارائه‌دهنده‌های خدمات اعطا می‌شود. برای دریافت این علايم باید برخی استانداردها اجرا شود. این علائم به کسانی که محصول آن‌ها با توجه به یکسری استانداردهای تاییدی معین، تولید شده است داده می‌شود.

علائم جمعی
علائم جمعی به مجموعه یا انجمن‌هایی اعطا می‌شود که اعضای آن‌ها در سطح کیفی معینی باشند. برای مثال برای گروه خاصی از مهندسین.

چه کشورهایی عضو سیستم ثبت بین المللی مادرید هستند؟

موناکو/ مولداوی / مونته نگرو / ماداگاسکار / مقدونیه / مغولستان / موزانبیک / نامیبیا / ایران/ آنتیگوا و بارباردو/ آلبانی / ارمنستان/  بن ایر/ اتریش/ استرالیا/ آذربایجان / بوسنی و هرزه گوین / بلژیک/ بلغارستان / بحرین/ بوتان / بوتسوان / بنلوکس / بلاروس / سوئیس / چین / کوبا / قبرس/ جمهوری چک /  آلمان /  دانمارک / الجزیره / استونی / مصر/

اتحادیه اروپا  /  اسپانیا / فنلاند / فرانسه / انگلستان/  گرجستان / غنا / یونان / کرواسی / مجارستان / ایسلند / ایرلند/ ایتالیا / سنگاپور / اسلوونی / اسلوواکی / سبیرالئون / سان مارینو / سوریه / ژاپن / کنیا / قرقیزستان / کره شمالی / کره جنوبی/ قزاقستان / لیختن اشتاین / لیبریا /  لسوتو/ سائوتومه و پرنسیپ / لیتونی / موروکو / نروژ/ عمان / هلند / لهستان / پرتغال / رومانی / روسیه / سودان / سوئد /  تاجیکستان / ترکمستان / ترکیه / اوکراین / آمریکا /ازبکستان / ویتنام / زامبیا / کوراکائو / سینت مارتین / سوازیلند

madrid_system

خلاصه موافقتنامه و پروتکل مادرید

برای ثبت برند بین المللی می‌توان از دو روش استفاده کرد. یکی موافقتنامه Trips و یکی موافقتنامه مادرید. هر کدام از این دو موافقتنامه قوانین متفاوتی دارند. بر طبق موافقتنامه Trips که بیشتر از ۱۵۰ کشور آن را امضا کرده‌اند، ثبت برند بر اساس قوانین WTO صورت می‌گیرد. بر طبق این موافقتنامه برند در سوئیس بدون واسطه ثبت می‌شود. به عبارت دیگر نیازی نیست که برند در کشور مبدا ثبت شود.

اما در توافقنامه مادرید که ایران نیز عضو آن است برای ثبت برند در قدم اول باید در کشور مبدا برند ثبت شود. در همین راستا افراد باید اظهارنامه بین ‌المللی خود را به اداره مالکیت صنعتی ارائه کنند و از میان کشورهای عضو مادرید، کشورهای مدنظرشان را انتخاب کنند. بعد از آن تقاضانامه به یکی از سه زیان اسپانیایی، انگلیسی یا فرانسه ترجمه و ارسال می‌شود.

مزایای ثبت بین المللی مادرید چیست؟

ثبت بین‌ المللی مادرید و ثبت برند تحت این سیستم موجب کاهش هزینه ثبت برند و تسریع روند آن می‌شود. بر اساس این سیستم علامت‌های تجاری در ابتدا با ثبت ملی درکشور مبدا، با توجه به قوانین داخلی بررسی می‌شوند. بعد از این مرحله بررسی و ثبت برند بین المللی با تعیین کشورهای مدنظر بین‌ المللی و خارجی، انجام می‌شود و با ارائه اظهارنامه بین ‌المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو، متقاضی این امکان را دارد که درصورت تمایل در همه ۸۵ کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از این کشورها با انتخاب و خواست خود، کسب حمایت کند.

به عبارت دیگر سیستم مادرید و ثبت بین ‌المللی مادرید یک راه ارزان، ساده، سریع و موثر است و به وسیله یک تقاضانامه بین ‌المللی و پرداخت مبلغ مربوطه می‌توان از این سیستم بهره‌ند شد و برند خود را ثبت کرد.

علاوه ‌بر این اگر درعلامت ثبت مبداء تغییری ایجاد شد می‌توان با پرداخت یک مبلغ ناچیز و به راحتی این تغییرات را در سطح بین‌‌ المللی هم اعمال کرد. این تغییرات می‌تواند شامل تغییرنام، آدرس و مالکیت یا غیره باشد. یکی از مزایای این سیستم این است که نیازی به انتشارعلائم در روزنامه رسمی کشور متبوع و مبدا نیست. به عبارت دیگر ثبت بین المللی علائم تجاری بر طبق سیستم مادرید، مجموعه‌ای از ثبت‌های ملی مطابق با مقررات داخلی هر یک از کشورهای انتخابی متقاضی است.

مدارک لازم برای ثبت برند در سیستم مادرید چیست؟

برای ثبت برند در سیستم ثبت مادرید باید مدارک زیر را ارائه کرد:
 • تقاضانامه‌ی ثبت بین ‌المللی علائم تجاری به همراه درج اسامی کشورهای مد نظر متقاضی
 • معرفی‌نامه‌ای که روی سربرگ شرکت تنظیم شده باشد و امضای مدیران و مهر شرکت را داشته باشد.
 • اگر وکیل شرکت این کارها را انجام میدهد باید حتما وکالتنامه رسمی خود را ارائه کند.
 • شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء شرکت
 • روزنامه رسمی تاسیس
 • تقاضانامه‌ی ثبت بین ‌المللی علائم تجاری به همراه درج اسامی کشورهای مد نظر متقاضی
 • معرفی‌نامه‌ای که روی سربرگ شرکت تنظیم شده باشد و امضای مدیران و مهر شرکت را داشته باشد.
 • اگر وکیل شرکت این کارها را انجام میدهد باید حتما وکالتنامه رسمی خود را ارائه کند.
 • شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء شرکت
 • روزنامه رسمی تاسیس
 • روزنامه آخرین تغییرات شرکت برای شخص حقوقی
 • شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
 • اظهارنامه یا اصل گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری درایران
 • فرم تکمیل شده و مخصوص به زبان لاتین بعد از انتخاب کشورهای موردنظر متقاضی
 • برگه تخمین هزینه‌ها که متضمن امضاء متقاضی باشد
 • رسید پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی علائم تجاری

مراحل ثبت بین المللی مادرید چگونه است؟

مراحل ثبت بین ‌المللی مادرید به شرح زیر است:
 • در ابتدا باید اطلاعات مورد نیاز برای ثبت و فرم تقاضا و محاسبه هزینه­‌ها را از سایت MADRID SYSTEM / WIPO.INT دریافت کنید
 • باید یک نامه مبنی بر درخواست ثبت برند بین‌ المللی علائم تجاری با ذکر اسامی کشورهای مورد نظر تنظیم شود
 • عنوان درخواست باید اداره ثبت علائم تجاری باشد.
 • متقاضیان باید مدارک ثبت بین المللی علائم تجاری خود را کاملا مطابق با مقررات ثبت داخلی فراهم کنند
 • تصویر مدارک ثبت برند در داخل کشور باید به درخواست بین‌المللی متقاضی ضمیمه شود.
 • اشخاص حقوقی باید یک معرفی‌نامه روی سربرگ شرکت تنظیم کنند
 • ثبت برند برای اشخاص حقیقی باید با مراجعه مالک برند یا وکیل او انجام شود
 • یکی از سه فرم MM1 یا MM2 و یا MM3 باید از سایت WIPO دریافت شود و در سه نسخه تکمیل و تنظیم شود.
 • هزینه ثبت با تکمیل فرم برآورد هزینه که در سایت WIPO در دسترس است، به فرانک سوئیس تعیین می‌شود
 • هزینه ثبت بین المللی علائم تجاری با توجه به تعداد طبقات برند و کالاهای مورد نظر و کشورهای مورد تقاضا، تعیین می‌شود و به فرانک سوئیس به حساب WIPO پرداخت می‌گردد.

سازمان جهانی ثبت برند دارای نمایندگی‌هایی در مناطق مختلف است.

افراد متقاضی برای ثبت برند می‌توانند از طریق این نمایندگی‌ها اقدام کنند. درخواست افراد باید به یکی از زبان‌های فرانسوی، انگلیسی و یا اسپانیولی تنظیم شود. بعد از اینکه مدارک از سوی کارشناسان این نمایندگی‌ها تایید شد، روند ثبت برند شما طی می‌شود و برند شما در نهایت به سادگی ثبت می‌شود.

طبقه ‌بندی بين ‌المللی علائم صنعتی و تجارتی

طبقه‌بندی علائم برای ثبت بین المللی مادرید شامل کالاها و خدمات است و در ۴۵ طبقه دسته‎‌بندی می‌شود.

نقش وکیل در ثبت برند مادرید چیست؟

ثبت برند در سطح بین ‌المللی باید مطابق با قوانین انجام شود در نتیجه ممکن است روند سخت و دشواری پیش روی شما باشد. برای تسهیل پروسه ثبت برند بهتر است از یک وکیل خبره و با تجربه کمک بگیرید. حضور یک وکیل در کنار شما به ثبت آسان برند کمک می‌کند و حتی از صرف هزینه‌های اضافی هم جلوگیری می‌شود. در نتیجه بهتر است برای آشنایی کامل با مراحل ثبت بین‌المللی برند قبل از هرکاری حتما با یک وکیل ثبت برند مشاوره داشته باشید.

هزینه ثبت برند مادرید چقدر است؟

با توجه به اینکه ثبت برند شما درچند کشور و در چند طبقه باشد، هزینه ثبت متغیر خواهد بود.

نکته حائز اهمیت این است که ثبت مادرید به صرفه‌تر از ثبت انفرادی و جداگانه برند در یک به یک کشورها است

شرایط ثبت علامت تجاری WIPO توسط وکیل:

 1. علامت مورد نظر متقاضی داخل ایران به ثبت رسیده باشد.
 2. در صورت عدم ثبت علامت میتوانید به قسمت ثبت برند، لوگو و نام تجاری مراجعه کنید.
 3. داشتن کارت بازرگانی

ثبت موسسه غیرتجاری

ثبت موسسه غیرتجاری که با توجه به انواع موسسات غیر تجاری در هزینه و مدارک و مراحل ثبت متغییر است و در سامانه ثبت هویت است. تشریح داده شده است.

پس از تصمیم برای ثبت موسسه غیر تجاری و انتخاب نوع موسسه غیرتجاری برای ثبت موسسه غیر تجاری به نکاتی در مورد ثبت موسسات یا تاسیس موسسه غیر تجاری  ادا کردن تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت موسسه غیر تجاری بگیرید.

 موسسه غیر تجاری چیست:

طبق قانون تجارت ماده ۵۸۴ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت است:

تشكيلات و مؤسساتی كه برای مقاصد غيرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

همچنین طبق آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ ماده ۱ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد:

مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود.

اعم از آنکه موسسین و تشکیل‌ دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته است. تشکیلات و موسسات ذکر شده می‌ توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

تعریف طبق قانون:

ماده ۵۸۴ قانون تجارت: تشكيلات و موسساتی كه برای مقاصد غيرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکلات و موسسات غیرتجاری:

مقصود از تشكیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت كلیه تشكیلات و موسساتی هستند كه برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی و امور خیریه و امثال آن تشكیل می شود اعم از آنكه موسسین و تشكیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

طبق قانون تجارت ماده ۵۸۴ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد:

تشكيلات و مؤسساتی كه برای مقاصد غيرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

همچنین طبق آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ ماده ۱ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت است:

تشکیلات و موسسات مزبور می‌ توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

تعریف طبق قانون:

ماده ۵۸۴ قانون تجارت: تشكيلات و موسساتی كه برای مقاصد غيرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکلات و موسسات غیرتجاری:

مقصود از تشكیلات و موسسات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت كلیه تشكیلات و موسساتی هستند كه برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی و امور خیریه و امثال آن تشكیل می شود اعم از آنكه موسسین و تشكیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تعریف موسسات غیرتجاری به زبان ساده:

موسسات غیرتجاری موسساتی هستند که به انجام امور غیرتجاری و غیر بازرگانی بر خلاف انواع شرکت های ثبتی فعالیت دارند و هدف شرکاء از تشکیل این نوع شخصیت حقوقی ایجاد سود و منفعت مالی (موسسات انتقاعی) و یا امور خیریه و عدم دریافت سود بین شرکاء (موسسات غیر انتفاعی) است.

موسسات انتفاعی و یا غیر انتفاعی از تاریخ ثبت, شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن, کانون, بنگاه جمعیت و موارد دیگری را برای خود اتخاذ نماید. از امتیازات موسسه غیر تجاری در شرایط خاص به عدم پرداخت مالیات اشاره کرد که می بایست از اداره مالیات استعلام های لازم را به عمل آورد.

انواع موسسات غیر تجاری در ایران

طبق ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری, این گونه موسسات به دو نوع تقسیم می گردند:

 • موسسات غیر تجاری انتفاعی: موسساتی که به قصد جلب منافع مادی و تقسیم سود بین خود و دیگران تشکیل می شوند. به طور مثال موسسات فنی, خدمات شهری, موسسات حسابرسی, دفاتر وکالت یا حقوقی, مطب پزشکی,  نمونه ای موسسات انتفاعی می باشند.
 • موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی: این موسسات هدفشان جذب و تقسیم سود میان اعضاء خود نبوده و در برگیرنده امور حرفه ای, فرهنگی, علمی و آموزشی و عام المنفعه و خیریه می باشد. مانند مدارس, دانشگاه ها, موسسات پژوهشی, شهرداری ها, سازمان ها و نهاد های دولتی, موسسات خیریه.

ثبت موسسه خدماتی که اصولاً موسسات انتفاعی می باشند و جهت دریافت سود تاسیس می گردند. در موسسات خدماتی سرمایه می تواند حداقل معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و با وجود ۲ شریک می توان آن را تحت عنوان موسسه به ثبت رساند.

مدرک تحصیلی مورد نیاز ثبت موسسه خدماتی هر مدرکی می تواند باشد به شرط آنکه به صورت مجوزی نخواهید فعالیت داشته باشید.

تعریف موسسات غیر تجاری به زبان ساده و طبق قانون

با توجه به تاسیس موسسه تعریف طبق قانون و به زبان ساده به شرح زیر ارائه می گردد:

تعریف موسسات غیر تجاری طبق قانون

طبق قانون تجارت ماده ۵۸۴ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد:

تشكيلات و مؤسساتی كه برای مقاصد غيرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

همچنین طبق آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ ماده ۱ تعریف موسسات غیر تجاری به این صورت می باشد:

مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل‌ دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و موسسات مزبور می‌ توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

تعریف طبق قانون:

ماده ۵۸۴ قانون تجارت: تشكيلات و موسساتی كه برای مقاصد غيرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

هزینه های اداری ثبت موسسه غیر تجاری در ایران به شرح زیر می باشد:

 • تهیه پاک پستی جهت ارسال اوراق به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
 • هزینه ارسال اوراق از اداره پست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
 • تهیه پوشه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری جهت تحویل به کارشناس اداره
 • پرداخت حق الثبت تاسیس به نسبت سرمایه
 • پرداخت روزنامه رسمی تاسیس که حداقل ۲ کادر با هزینه ثابت می باشد
 • پرداخت روزنامه کثیر الانتشار تاسیس که حداقل ۲ کادر با هزینه های متغییر و اختیاری می باشد.
 • پرداخت هزینه پلمپ دفاتر موسسه غیر تجاری

هزینه های اداری ثبت موسسه غیر تجاری در ایران به شرح زیر می باشد:

 • تهیه پاک پستی جهت ارسال اوراق به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
 • هزینه ارسال اوراق از اداره پست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
 • تهیه پوشه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری جهت تحویل به کارشناس اداره
 • پرداخت حق الثبت تاسیس به نسبت سرمایه
 • پرداخت روزنامه رسمی تاسیس که حداقل ۲ کادر با هزینه ثابت می باشد
 • پرداخت روزنامه کثیر الانتشار تاسیس که حداقل ۲ کادر با هزینه های متغییر و اختیاری می باشد.
 • پرداخت هزینه پلمپ دفاتر موسسه غیر تجاری

تعریف موسسات غیرتجاری به زبان ساده

موسسات غیرتجاری موسساتی هستند که به انجام امور غیرتجاری و غیر بازرگانی بر خلاف انواع شرکت های ثبتی فعالیت دارند و هدف شرکاء از تشکیل این نوع شخصیت حقوقی ایجاد سود و منفعت مالی (موسسات انتقاعی) و یا امور خیریه و عدم دریافت سود بین شرکاء (موسسات غیر انتفاعی) می باشد.

موسسات انتفاعی و یا غیر انتفاعی از تاریخ ثبت, شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن, کانون, بنگاه جمعیت و موارد دیگری را برای خود اتخاذ نماید. از امتیازات موسسه غیر تجاری در شرایط خاص به عدم پرداخت مالیات اشاره کرد که می بایست از اداره مالیات استعلام های لازم را به عمل آورد.

نکته مهم: موسسات غیر تجاری که خارج از ایران فعالیت داشته باشند می بایست کلیه اوراق ثبتی خود را به زبان فارسی تنظیم کنند.

بعد از ثبت موسسه غیر تجاری ظرف مدت ۱۰ روز کاری باید هزینه روزنامه ها پرداخت شود و بعد از این زمان باید ظرف مدت ۲۰ روز پلمپ دفاتر را اخذ کرد و همچنین ظرف مدت ۲ ماه برای اخذ کد اقتصادی اقدام نمود.

سامانه ثبت موسسه

سامانه ثبت موسسه انتقاعی و یا غیر انتفاعی به ۳ دسته تقسیم می شوند که مراکز و سامانه های مختلفی جهت ثبت دارند که آن را تشریح می دهیم:

 1. سامانه ثبت موسسه و تشکلات در تهران اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران می باشد.
 2. سامانه ثبت موسسه و تشکل ها در شهرستان ها اداره ثبت مرکز استان می باشد.
 3. ثبت موسسات و تشکلاتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده باشند فقط در تهران اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران می باشد.

نحوه محاسبه مالیات موسسات غیر تجاری

نحوه حساب مالیات موسسات غیر تجاری مختلف است. مؤسسات بايستی هر ساله دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر كل) تهيه و نسبت به پلمپ آن اقدام  نموده و حساب‌ های خود را در آن درج نمايند.

سخن پایانی در مورد ثبت موسسات غیر تجاری

باید اشاره کنیم که، مراحل ثبت مؤسسه و ارائه مدارک از طریق سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها نیز ممکن می باشد و بعد از پایان مراحل ثبت و گذشت مدت زمان های مقرر قانونی، مراتب کار در دفتر ویژه ثبت درج شده و یک برگه تایید رسمی مبتنی بر قبول ثبت موسسه به دست درخواست کننده می رسد.

درضمن باید خلاصه این موارد و مشخصات کامل مؤسسه (مشخصات اعضاء، موضوع، نام، آدرس، میزان سرمایه) به وسیله درخواست کننده بایست در روزنامه رسمی کشور در یک نوبت چاپ و منتشر گردد.

لازم به ذکر است که هزینه ثبت موسسه غیرتجاری به صورت پلکانی و بعد از انجام پرونده و تکمیل مدارک ثبت موسسه غیرتجاری از متقاضی اخذ می شود.

 

راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص

پیش از شروع مطلب بهتر است متذکر شویم که اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص شاید در کلام پروسه دشواری به نظر نرسد اما در این زمینه قوانین و مقرراتی وجود دارد که در صورت کوچکترین اهمال و عدم آگاهی می تواند مشکل ساز شده و ضمن هدر رفت زمان و هزینه پروسه ثبت شرکت شما را به تعویق بیاندازد.

پس بهتر است این کار را به افراد متخصص و حقوقدانان وارد به قوانین واگذار کنید تا در کمترین زمان ممکن و با رعایت جزئیاتی قوانین شرکت سهامی خاص شما را ثبت و در این زمینه یاری گر شما باشند. همکاران ما در شرکت ثبت کاج پروسه ثبت شرکت سهامی خاص شما را تسهیل و در اسرع وقت به انجام می رسانند.

شرکت سهامی خاص

 • شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می شود که در آن هر فرد به میزان سرمایه ی خود مسئولیت دارد پس چنین شرکتی به صورت شرکت سهامی خاص ثبت می شود.
 • در این نوع شرکت ها سرمایه به سهام تبدیل می شود و هر شخص به میزان سهام خود در شرکت مسئولیت دارد.
 • تعداد افراد تشکیل دهنده ی یک شرکت سهامی خاص حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس می باشند.
 • نکته ی قابل توجه در نام گذاری این گونه شرکت ها این است که حتما باید قبل یا بعد از اسم شرکت عنوان “سهامی خاص” ذکر شود.
 • در شرکت های سهامی خاص ،سهامداران و بازرسان به هیچ عنوان نباید نسبت فامیلی داشته باشند.
 • یکی از قوانینی که در همه ی شرکت های سهامی خاص رعایت می شود این است که باید 35% از میزان سرمایه شرکت در یکی از بانکهای کشور در حسابی که به نام شرکت است بلوکه شود که این وجه پس از چاپ آگهی در روزنامه رسمی قابل برداشت می باشد.
 • حداقل سرمایه ای که برای یک شرکت سهامی خاص لازم است مبلغ یک میلیون ریال می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. شناسنامه و کارت ملی کلیه افراد که منظور از کلیه افراد اعضای هیئت مدیره، موسسین، سهامداران و بازرسین می باشد.
 2. تا سال 98 کلیه ی اعضا و بازرسین باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه می داند اما از سال 99 دیگر نیاز به ارائه گواهی عدم سوپیشنه نیست.
 3. مفاد قرارداد که شامل آدرس شرکت و سکونت و کد پستی ، سرمایه شرکت ،لیست اعضا و سهامداران ،درصد سهام و سهم الشرکه و سمت ها ،موضوع فعالیت است باید تکمیل شود در ضمن ارائه ی حداقل 5 مورد اسم 3 سیلاب خاص نیز ضروریست.
 4. ارائه ی فیش واریزی 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس و ارائه آن فیش به اداره ثبت
 5. اقرارنامه مدیران شرکت مبنی بر عدم ممنوعیت آنها جهت فعالیت تجاری
 6. اقرارنامه بازرسان شرکت مبنی بر اعم داشتن رابطه نسبی یا سببی با مدیران شرکت

نکته 1: بعد از دریافت آگهی تاسیس در روزنامه رسمی می توانید به بانک مراجعه کنید و مبلغ فوق را افزایش یا از حساب خارج کنید.

نکته 2: در صورت وجود شخص حقوقی در بین مدیران و سهامداران شرکت، اگر چنانچه شخص حقوقی داخلی باشد بایستی کپی آخرین روزنامه رسمی و نامه معرفی نماینده شخص حقوقی جزو مدارک لازم برای ثبت باشد.

در مورد اشخاص حقوقی خارجی سهامدار در شرکت، باید گواهی ثبت آن شرکت در خارج از کشور و ترجمه آن و ارائه اصل و نسخه ترجمه شده وکالت نامه وکیل شرکت خارجی لازم است.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مرحله اول: عقد قرارداد
قرارداد «ثبت شرکت سهامی خاص» باید منعقد گردد که این کار می تواند به صورت تلفنی یا حضوری و یا آنلاین انجام شود.
مرحله دوم: تکمیل مدارک
هرچه مدارک سریع تر در اختیار کارشناس مربوط قرار گیرد طبیعتا روند کار سریع تر پیش خواهد رفت .
مرحله سوم: تأیید نام
این مرحله ، مرحله ی ارسال نام های پیشنهادی شما به اداره مربوطه می باشد در این مرحله برای این که نام انتخابی تایید شودباید با شرایط زیر هم خوانی داشته باشد.
– نام انتخابی حتما باید فارسی باشد.
– این نام نباید تکراری باشد یعنی سابقه ثبت نداشته باشد.
– دارای معنا ومفهوم باشد
– با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد
مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده و بررسی وجود یا عدم وجود هریک از شرایط نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام می کند و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید پس از قید نام بر روی اظهار نامه اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت درخصوص نام تعیین شده نیز لازم است در صورت گرفتن موافقت این نام در واحد تعیین نام ،ثبت دفتر می شود.

مرحله چهارم : امضای اوراق
در این مرحله تقاضانامه و وکالت نامه توسط کارفرما تأیید می شود.
مرحله پنجم : تشکیل پرونده
در این مرحله مدارک توسط کارشناس به اداره مربوطه تحویل می شود که در آن جا پرونده تشکیل شود و سپس در دبیرخانه ثبت می شود.
مرحله ششم : کارشناسی
طی این مرحله کارشناس اداره ثبت با توجه به مدارکی که از طرف متقاضی ارسال شده ، پرونده را کارشناسی کرده و اعلام نظر می کند. حال اگر موردی وجود داشته باشد که باعث اخطار گردد پرونده مجدد از سوی کارشناسان رفع نقص می شود.
مرحله هفتم : تحویل اسناد شرکت
در صورت طی کردن شش مرحله ی فوق شرکت ثبت می گردد و مدارکی به شخص یا اشخاص متقاضی تحویل داده می شود عبارتست از:تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی تأسیس

شرکت های سهامی خاص

هزینه ای که باید بپردازید

هزینه ثبت یک شرکت سهامی خاص بستگی به این موضوع دارد که شما خودتان ان را انجام می دهید یا از خدمات مراکز و شرکت های حقوقی فعال در این زمینه استفاده می کنید.

در صورت انتخاب گزینه اول با مراجعه به سامانه و دریافت و تکمیل فرم های مربوطه تنها هزینه های دولتی و دفتری و درج آگهی در روزنامه رسمی را می پردازید و پرداخت هزینه دیگری لازم نیست. جمع این هزینه ها در سال 99 حداقل 400 هزار تومان می باشد.

در صورتی که موضوع شرکت طولانی تر و سرمایه اولیه بیشتر باشد هزینه روزنامه و حق الثبتی که در اداره ثبت باید پرداخت کنید بیشتر خواهد شد.

اما در صورت استفاده از خدمات شرکت های خدمات اداری بدین منظور همچون موسسه کاج، که پروسه ثبت شرکت سهامی خاص شما را در اسرع وقت، با دقت کامل و بدون هیچ استرسی انجام می دهند، فقط به مبلغ بالا کارمزد موسسه جهت  خدمات ثبت شرکت سهامی خاص مطابق تعرفه را نیز بایستی بپردازید

شرکت سهامی خاص چیست

همانطور که می دانید شرکت های سهامی در حالت کلی به دو دسته شرکت های سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند. شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه گذاران آن تنها موسسین شرکت می باشند؛ شاید به همین سبب نیز باشد که ثبت شرکت سهامی خاص نسبت به شرکت سهامی عام، پروسه ای کوتاهتر دارد و کمتر دارای قوانین سختگیرانه است.

مزایای شرکت سهامی خاص

 • ثبت شرکت سهامی خاص متقاضی بیشتری در مقایسه با شرکت سهامی عام دارد. بخشی از سرمایه شرکت های سهامی عام از طریق واگذاری سهام به مردم تامین میشود و پروسه ثبت را دشوار و زمانبر می نماید.
 • به طور معمول شرکت هایی که اقدام به ثبت شرکت سهامی خاص می کنند شرکتهای عمرانی، تولیدی، نفت یا پتروشیمی، شرکت های بورس و یا شرکت های دولتی هستند.
 • شرکت های سهامی خاص نزد بانکها اعتبار بیشتری داشته و برای اعطای وام و شرکت در مناقصات مناسبتر می باشد.

قوانین شرکت سهامی خاص

 • برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه ای که لازم است یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان است.
 • به هنگام ثبت بایستی 35 درصد سرمایه شرکت در حساب ویژه ای سپرده شود.
 • حداقل تعداد مدیران 3 نفر است.
 • حداقل تعداد سهامداران 3 نفر است.
 • مبلغ اسمی سهام شرکت های سهامی خاص محدودیتی ندارد.

نحوه ثبت شرکت سهامی خاص

زمانی می توان گفت یک شرکت سهامی خاص تشکیل شده است که مجمع عمومی موسسین شرکت، اساسنامه امضا شده، تعهد سرمایه، مدیران و بازرسان منتخب شرکت را مورد تایید قرار دهد.

به عبارتی امضای اساسنامه به معنای تعهد سرمایه گذار موسس شرکت برای تامین کلیه سهام و تایید کتبی سمت مدیران و بازرسان شرکت است. با امضای اساسنامه گام اول برای تشکیل شرکت سهامی خاص برداشته می شود.

تفاوت تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام

تشریفات لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص سه تفاوت عمده با تشریفات تشکیل شرکت سهامی عام دارد. برای تشکیل شرکت سهامی خاص تشریفات پذیره نویسی لازم نیست (تشریفات پذیره نویسی عموما برای جذب سرمایه و توسط شرکت های سهامی عام انجام می شوند)، برگه تعهد در این مورد وجود ندارد و تشکیل مجمع عمومی موسسین شرکت اختیاری است.

اساسنامه شرکت سهامی خاص

در مورد تهیه اساسنامه شرکت سهامی خاص و موارد مندرج در آن، ماده 8 قانون تجارت می تواند کمک کننده باشد. این ماده قانونی شامل موارد زیر است:

 • در اساسنامه بایستی نام شرکت و نوع فعالیت آن به طور کاملا صریح و آدرس شرکت مرکزی همراه با کد پستی دقیق و تمام شعب آن ( در صورت داشتن شعبه ) قید شود.
 • مبلغ سرمایه شرکت (کل سرمایه نقد و غیر نقد آن به صورت مجزا)، تعهدات سهام آن (بی نام یا با نام) و مبلغ اسمی شرکت مشخص شود.
 • شرایط افزایش سرمایه شرکت و کاهش سرمایه شرکت قید شود.
 • شرایط انتقال سهام بانام و تبدیل سهام با نام به بی نام و برعکس ذکر شود.
 • قید مقررات مربوط به تشکیل مجامع عمومی شرکت با جزئیات کامل در اساسنامه ضروری است.
 • مشخصات کامل و آدرس مدیران شرکت و همچنین نحوه تعیین جانشین آنها، حدود اختیارات و … به طور کامل در اساسنامه آورده شود.
 • اطلاعات بازرسان شرکت نیز که شامل مدت ماموریت آنها و نحوه انتخابشان است بایستی در اساسنامه ذکر شوند.
 •  مدت زمان سال مالی شرکت مشخص باشد.
 • به عنوان مورد آخر، نحوه انحلال شرکت و شرایط آن به طور کامل بایستی در اساسنامه ذکر شود.

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

ماده 7 قانون تجارت نیز مواردی را جهت درج در اظهارنامه شرکت سهامی الزام کرده است که به شرح زیرند:

 • اظهارنامه شرکت نیز همچون اساسنامه بایستی حاوی نام شرکت آدرس شعبه مرکزی و سایر شعبات آن، زمینه فعالیت شرکت و مشخصات کامل موسین شرکت باشد.
 • مبلغ سرمایه شرکت بایستی در اظهارنامه ثبت و مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک ذکر شود.
 • تعهد سهام با نام و همچنین بی نام سهامداران و مبلغ اسمی سهام شرکت بایستی مشخص و در اظهارنامه قید شوند.
 • میزان مبلغی که هر یک از موسسین متعهد به پرداخت آن شده اند به همراه نام بانک و شماره حسابی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است باید در اظهارنامه شرکت ذکر شود.
 • به عنوان مورد آخر، آورده غیر نقد شرکت و توضیح و مشخصات آن است که باید در اظهارنامه شرکت جهت اطلاع ذکر شود.

انتخاب نام برای شرکت سهامی خاص

قوانین ثبت شرکت های سهامی خاص، در مورد انتخاب نام برای این شرکت ها نیز دارای مفادی است:

 1. نام شرکت سهامی خاص بایستی سه سیلابی باشد.
 2. هر سیلاب از نام شرکت به طور مستقل دارای معنا باشد و این موضوع در لغت نامه دهخدا به صورت مستند موجود باشد.
 3. نام شرکت بایستی ریشه فارسی (نه لاتین) داشته باشد و همچنین عدد نباشد.
 4. مشابه آن پیش از این ثبت نشده باشد.
 5. مطابق با شئونات اسلامی باشد.
 6. همچنین به یاد داشته باشید که پیش از اقدام به ثبت در سامانه، بایستی 5 اسم سه سیلابی آماده کرده باشید و آنها را به ترتیب اولویت وارد سیستم کنید تا با انجام بررسی های لازم یکی از آنها مورد تایید واقع شوند.

انتخاب مدیرعامل شرکت سهامی خاص

قانون تجارت، همانطور که در بخش مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص نیز بدان اشاره شد، شرایط و ضوابطی را برای انتخاب مدیران شرکت قرار داده است که متقاضیان ثبت شرکت سهامی خاص را ملزم به رعایت آنها می کند.

در این قانون آمده است افرادی که حکم ورشکستگی شان صادر شده، اختلاس گران و سارقان، افراد خیانتکار در امانت، کلاهبرداران، فریب کاران و متصرفان غیرقانونی اموال عمومی که حکم قطعی آنها صادر شده و یا برای مدت محدود محروم شده اند نمی توانند در مدت محرومیت خود به عنوان مدیریت شرکت فعالیت داشته باشند.

همچنین هر شخصی که مدیریت شرکتی را برعهده دارد به هیچ عنوان نمی تواند مدیریت شرکت دیگری را نیز برعهده بگیرد. به عبارتی یک شخص مجاز به مدیرعاملی تنها یک شرکت است.

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز رئیس جمهور، معاونین وی، وزرا و اعضای هیئت دولت را غیرمجاز به داشتن شغل دوم کرده که علاوه بر این افراد، نمایندگان مجلس، وکلای دادگستری، مدیران شرکت های خصوصی، تعاونی و ادارات نیز شامل لیست افراد غیرمجاز برای انتخاب شغل دولتی دوم من جمله مدیریت شرکت سهامی خاص می شوند.

اساتید دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از این امر استثنا شده اند.

راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص

پس از انتخاب نام برای شرکت و آماده سازی مدارک لازم، مراحل زیر را جهت ثبت شرکت سهامی خاص طی کنید:

– به سامانه اداره ثبت مراجعه کنید.

– اطلاعات خواسته شده را مرحله به مرحله وارد نمایید.

– مدارک خواسته شده را بارگذاری کنید.

– در صورت عدم وجود نقص، سامانه، پیامک یا ایمیلی جهت پذیرش اطلاعات وارد شده به شما ارسال می کند.

– نسخه اصلی مدارک را پس از ثبت اینترنتی موفق به آدرس مندرج در تاییدیه (به صورت پستی) ارسال نمایید.

– پس از بررسی اصل مدارک و تایید آنها پیش نویس آگهی تاسیس، تنظیم و تحویل متقاضی می شود (در این مرحله متقاضی موظف به پرداخت هزینه هایی من جمله هزینه ثبت و هزینه روزنامه رسمی است).

– مجددا مدارک به بخش ثبت دفاتر برای انجام ادامه مراحل اداری تحویل می شود.

برای طی مراحل ثبت شرکت سهامی خاص خود به صورت اصولی و دقیق و بدور از هر گونه اضطراب و نگرانی توصیه می شود که این امر را به یک شرکت حقوقی بنام همچون شرکت ثبت کاج بسپارید تا متخصصین این کار با ریز بینی و رعایت تمام قوانین در اسرع وقت اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند و دچار هیچ مشکلی نشوید.

سوالات متداول

ثبت شرکت سهامی خاص چقدر زمانبر است؟

ثبت یک شرکت سهامی خاص با احتساب افتتاح حساب بانکی در حالت معمول 15 روزه ثبت خواهد شد و به مرحله درج آگهی در روزنامه رسمی می رسد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص کدامند؟

فقط تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا و در طی مراحل ثبت باید میزان سهام هر کدام از اعضا، کد پستی محل شرکت، حق امضا اوراق و .. مشخص شود که طی فرم ثبت شرکت سهامی خاص این اطلاعات در طی مراحل از شما دریافت می گردد.

سرمایه شرکت سهامی خاص حداقل چقدر است؟

سرمایه این نوع شرکت باید حداقل یکصد هزار تومان باشد. لازم است 35 درصد سرمایه اولیه شرکت در حساب شرکت نزد بانک واریز گردد و فیش و گواهی بانکی همراه سایر مدارک به اداره ثبت ارسال گردد.

آیا مدرک تحصیلی برای اعضا مورد نیاز است؟

خیر، برای ثبت ثبت نیاز به مدرک تحصیلی و ارائه آن برای هیچکدام از اعضا نیست. مگر در مواردی که موضوع شرکت نیازمند مجوز خاصی باشد که نیاز به مدرک تحصیلی خاصی داشته باشد.

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام :

شرکت سهامی عام، کامل ترین و جامع ترین نوع شرکت سهامی است.شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. اما در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه در زمان تاسیس توسط موسسین تامین و تادیه می‌شود.

ثبت شرکت سهامی عام چیست؟

برای ثبت هر شرکتی اصولا عده ای پیش قدم شده و حداقل مقدمات و تشریفات تشکیل شرکت را انجام می دهند. شرکت سهامی عام نیز از این قاعده جدا نبوده و برای ثبت شرکت سهامی عام عده ای به نام موسس اقدام نمایند.بایستی بدانید که شرکت سهامی عام برای تشکیل نیاز به پذیره نویسی نیز دارد و سرمایه آن شکل گرفته از سرمایه ای است که  وارد شرکت می کنند، به اضافه سرمایه ای که پذیره نویسان از طریق پذیره نویسی می دهند.

به این ترتیب متوجه می شویم که برای ثبت شرکت سهامی عام دو مرحله تاسیس و پذیره نویسی لازم است. ابتدا باید درباره ثبت شرکت سهامی عام اطلاعات کاملی کسب نمود و سپس بدانیم که پذیره نویسی برای شرکت های سهامی عام به چه صورت انجام می شود.

ثبت شرکت :

 • مفهوم ثبت: ثبت به مجموعه اعمال مادی و حقوقی گفته می شود که شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شرکت انجام می دهند و در واقع اعمالی است که قبل از تشکیل شرکت سهامی عام صورت می گیرد . برای تاسیس شرکت اصول کلی حاکم بر قراردادها باید رعایت شود.
 • مفهوم موسس : موسس شخصی است که برای تشکیل شرکت پیشقدم شده و مقدمات تاسیس آنرا فراهم می آورد. موسس می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد .

تمییز موسس از غیر موسس در شرکت سهامی اهمیت بالایی دارد. چرا که در مواردی، قانونگذار تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده موسسان گذاشته است که باید فقط بر آنها تحمیل شود. خصوصا با توجه به اینکه مسئولیتهای جزایی نیز از جمله این مسئولیتها به شمار می رود که طبق اصل شخصی بودن مجازاتها فقط باید بر مجرم اعمال شود.

 • مسئولیت موسسان : قانونگذار در لایحه ۴۷ برای حمایت از حقوق پذیره نویسان و اشخاص ثالث مقررات خاصی را برای موسسان پیش بینی نموده و مسئولیت های جزایی و مدنی را بر آنها تحمیل نموده است.

در واقع طبق ماده ۲۳ لايحه ، موسسان شرکت در قبال کلیه اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. همچنین اگر حكم ابطلال شرکت به دلیل تقصير موسسان صادر شود آنان بطور تضامنی جوابگوی خسارات وارده به اشخاص ثالث و صاحبان سهام خواهند بود. در ماده ۲۴۳ و ۲۴۸ مواردی از مسئولیتهای جزایی این موسسان پیش بینی شده است.

 • وظایف اولیه موسسان : طبق ماده ۶ ل.ا. ق. ت برای ثبت شرکت سهامی عام ، موسسین باید حداقل ۲۰% سرمایه شرکت را خود متعهد شده و لااقل 35% این مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام ” شرکت در شرف تاسیس ” نزد یکی از بانکها سپرده ، سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ” طرح اساسنامه شرکت ” و طرح ” اعلامیه پذیره نویسی سهام ” که به امضای موسسین رسیده باشد، در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد، به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

اظهارنامه مذکور در فوق باید طبق ماده ۷ لایحه و طرح اساسنامه فوق الذکر باید طبق ماده ۸ لایحه تنظیم و تهیه شوند. همچنین طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۶ باید طبق ماده ۹ لايحه تنظیم شود. اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضای کلیه موسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:

 • نام شرکت
 • هویت کامل و اقامتگاه موسسین
 • موضوع فعالیت شرکت
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
 • تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و تعیین تعداد خصوصیات و امتيازات این گونه سهام در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد.
 • میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است . در مورد آورده غیر نقدی ، تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به گونه ای که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاعات به دست آورد.
 • مرکز اصلی شرکت
 • مدت فعالیت شرکت

مدارك ثبت شرکت سهامی عام :

در مرحله اول باید مدارك لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت سهامی عام که در حال تأسیس است، جمع آوری گردد که شامل موارد زیر است:

 • دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
 • دونسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
 • دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 %سرمایه، تعهد توسط موسسین
 • فتوکپی شناسنامه موسسین

مدارك لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام :

 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره (تعداد مدیران، حداقل پنج نفر است.)
 • آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
 • فتوکپی شناسنامه مدیران (در مورد اشخاص حقوقی، ارائه برگ نمایندگی، الزامی است)
 • گواهی بانک مبنی بر واریز 35 % سرمایه شرکت
 • ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مشخصات ثبت شرکت سهامی عام :

 • سرمایه شرکت در شرکت سهامی عام حداقل پنج میلیون ریال می باشد.
 • در بحث تعداد سهامداران باید بدانید تعداد سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر است.
 • تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر می باشد.
 • مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام نباید از مبلغ ده هزار ریال بیشتر باشد.
 • شما می توانید در بورس ، سهام شرکت سهامی عام را بفروش برسانید.
 • انتقال سهام در شرکت سهامی عام، نیاز به موافقت سایر سهام داران ندارد.
 • شرکت های سهامی عام قادر به انتشار اوراق قرضه می باشند.

پذیره نویسی هنگام ثبت شرکت سهامی عام :

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به موجب آن شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود.

گفتیم که موسسان قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق مراجعه به عموم تامین می کنند. آنها این درخواست را از طریق اعلامیه پذیره نویسی به مردم اعلام می کنند. و مردم هم در صورت تمایل به درخواست آنها پاسخ گفته، مقداری از سرمایه شرکت را تامین می کنند. این جوابگویی مردم به موسسان را پذیره نویسی گویند که در واقع قبول پیشنهاد موسسان برای تامین قسمتی از سرمایه شرکت توسط دیگران است. تمامی اشخاصی که دارای اهليت هستند و اشخاص محجور از طریق نماینده قانونی یا قضایی خود و اشخاص حقوقی در صورتیکه اساسنامه آنها به آنها اجازه پذیره نویسی بدهد ، می توانند اقدام به پذیره نویسی کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به مقاله ” پذیره نویسی ” مراجعه کنید.

تشکیل سرمایه و تخصیص سهام :

پس از تعهد کلیه سرمایه شرکت و پرداخت مبلغ مورد نیاز ، سهام هر موسس یا پذیره نویس به نسبت سرمایه ای که آورده است به او تخصیص داده می شود.

الف – میزان سرمایه

گفته شد که برای ثبت شرکت سهامی عام ، باید تمام سرمایه شرکت تعهد و حداقل ۳۵ درصد آن به صورت نقد پرداخت شود.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی عام ۵ میلیون ریال است .

خود موسسان باید ابتدا ۲۰ درصد سرمایه شرکت را تعهد و ۳۵ درصد آنرا پرداخت کنند.

 1. آورده نقدی ثبت شرکت سهامی:

دست کم ۳۵ درصد آورده شرکا (موسسان و پذیره نویسان) باید به صورت وجه نقد باشد (م ۶ل. ا. ق. ت) این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس است نزد یکی از بانکها واریز می شود.

در عمل ، ممکن است صاحبان سرمایه تمام یا نصف سرمایه را پرداخت کنند . این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیرد و بنابراین ، بانک باید از پذیره نویسان و موسسان وجه نقد دریافت کند. هر گاه پذیره نویس از موسسان طلبی داشته باشد نمی تواند از طریق تهاتر طلب خود را به پرداخت آورده نقدی اختصاص دهد . با این حال ، نباید این گونه تصور شود که پذیره نویس بایستی شخصا وجه را به بانک تسلیم کند، بلکه او می تواند از تمام وسایل بانکی از قبیل حواله – از حساب خود به حساب شرکت در شرف تشكيل – یا چک استفاده نماید.

  2.  آورده غیرنقدی ثبت شرکت سهامی:

آورده غیر نقدی شامل مال مادی ، مال غیرمادی ، منقول و غیر منقول و حتی صنعت. اما همان گونه که در مورد شرکت با مسئولیت محدود گفته شد، آوردن صنعت و فعالیت به عنوان آورده به شرکت نیز غیر منطقی است، چرا که از طرفی صنعت و آورده جز سرمایه شرکت محسوب نشده و از طرف دیگر شرکت به تنهایی تضمين طلب طلبکاران است. آورده غیر نقدی باید محاسبه و تسلیم شود. این محاسبات باید به تایید کارشناس رسمی دادگستری برسد . قانونگذار برای تقلب در محاسبه آورده های غیر نقدی در ماده ۲۴۳ لايحه مجازات تعیین کرده است.

 • هنگام ثبت شرکت سهامی عام ، مبلغ اسمی هرسهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد.
 • در ثبت شرکت سهامی عام ، نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم شود.

سهم چیست؟

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت و تعهدات  و منافع صاحب آن را در شرکت سهامی مشخص می‌کند. ورقه سهم یک سند قابل معامله است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. سهم ممکن است بانام یا بی‌نام باشد.

ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

 • نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
 • سرمایه شرکت
 • شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و مرجع صدور آن
 • تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن و مبلغی که از آن باید در زمان پذیره‌نویسی نقدا تادیه شود
 • نام بانک و شماره حسابی که مبلغ به آن واریز می‌شود
 • هویت و نشانی پذیره‌نویس و قید این نکته که پذیره‌نویس متعهد است که مبلغ پرداخت نشده سهام را بر اساس مقررات اساسنامه شرکت پرداخت کند.
 • ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می‌شود و با ذکر تاریخ به امضا پذیره‌نویس می‌رسد و به بانک تحویل داده می‌شود.

 ب) تخصیص سهام :

همانطور که گفته شد شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود. در قبال آورده هر کدام از موسسان و پذیره نویسان به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود. تعیین تعداد سهام پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس بر عهده موسسان است .

ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است ، هر مبلغی می تواند باشد ولی نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر شود.

تعیین تعداد سهام طی گزارشی از طرف موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.  این  اعلام باید به تصویب مجمع عمومی موسس برسد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ” مجمع عمومی موسس ” رجوع نمایید.

بند پنجم- ثبت و شخصیت حقوقی شرکت :

ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید: مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن، اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می کند.

مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند . قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرسی با علم به تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

همانطور که از ماده ۱۷ لایحه بر می آید ، از تاریخ قبولی سمت توسط مدیران و بازرسان ، شرکت تشکیل شده محسوب می شود ، در نتیجه ثبت شرکت در تشکیل شرکت و تحصیل شخصیت حقوقی آن نقشی ندارد و شرکت با حصول شرایط ماده 17 لایحه تشکیل می شود. اما قانونگذار شرکت را قبل از ثبت از حقوق بسیاری محروم می کند. در واقع اولا تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده ، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است (م ۲۸ لايحه) ثانيا انتشار اوراق قرضه مکن نیست. مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. (م ۵۵ لايحه) ثالثا استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست ، مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت (م ۲۲ لايحه).

اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده ، به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بانوان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد. به علاوه اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسليم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسد، موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. (م ۱۹ لایحه) .

در هر حال موسسان شرکت مسئول تمام اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و تشکیل و به ثبت رسانیدن شرکت انجام داده اند می باشند و این مسئولیت تضامنی است (م ۲۳ و ۱۹ لايحه)

بنابراین اگر قبل از ثبت شرکت ، معاملاتی به نام شرکت انجام شده باشد ولی بعدا شرکت به ثبت نرسد و پذیره نویسان وجوه پرداختی خود را مسترد دارند، موسسان مسئول انجام تعهدات و معاملات هستند.

 

87859-۴-1024x683

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری چگونه است و مدارک مورد موسسه چیست؟

موسسه غیر تجاری به چه معناست و چه دسته بندی‌هایی دارد؟

ثبت موسسه غیر تجاری همانگونه مشخص است اختصاص برای امور غیر تجاری انجام میشود و در موضوع فعالیت آن نباید امور تجاری (مانند صادرات و واردات) وجود داشته باشد. ایضاً موضوع فعالیت برخی از موسسات (مانند موسسه حقوقی) به  گونه ای است که نیاز به اخذ مجوز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

امور تجاری در موضوع فعالیت موسسه نباید باشد

موسسه غیر تجاری برای اهداف خاصی و با شرایطی مجزا از شرکت به ثبت میرسد، همانطور که از اسم موسسه غیر تجاری مشخص است، ثبت موسسات غیر تجاری تنها برای انجام امور غیر تجاری امکان پذیر است و در نتیجه نمی‌توان در موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری انجام فعالیت‌های تجاری مانند واردات و صادرات را لحاظ کرد و همچنین موسسات غیر تجاری نمی‌توانند اقدام به دریافت کارت بازرگانی بنمایند در نتیجه چنانچه تصمیم به انجام فعالیت‌های غیر تجاری و تجاری را بصورت توامان دارید، پیشنهاد ما برای شما ثبت شرکت است.

 • جهت مشاوره رایگان در مورد ثبت انواع شرکت و موسسه، با کارشناسان موسسه حقوقی مشهور تماس بگیرید.

 موسسه غیر تجاری چیست؟

با استناد به آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷، در تعریف موسسه غیر تجاری باید گفت: موسسه غیر تجاری تشکیلاتی است که هدف از بوجود آمدن آن مقاصد تجاری نبوده بلکه برای امور غیر تجاری همانند امور هنری، ادبی، خدماتی، خیریه، علمی و نظایر آن تشکیل می شود و تفاوتی ندارد که هدف موسسین یا تشکیل دهندگان موسسه کسب سود و منفعت باشد یا نباشد.

دسته بندی موسسات غیر تجاری

 •  موسسه‌ای که هدف از تشکیل آن کسب سود و منافع و تقسیم آن بین اعضاء موسسه نباشد.
 •  موسسه‌ای که هدف از تشکیل آن ممکن است کسب سود و منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا موسسه یا اشخاص ثالث باشد. همانند تشکیلات و موسسات هنری، حقوقی، فنی و غیره.

در صورتی که هدف از تشکیل موسسه کسب سود و منافع نباشد یعنی موسسه غیر انتفاعی باشد برای ثبت آن اجازه نامه نیروی انتظامی محل ضروری است و در صورتی که هدف از تشکیل موسسه کسب سود و منافع مادی باشد یعنی موسسه انتفاعی باشد، موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین مطابقت داده میشود و بعد از آن اجازه و دستور ثبت صادر می‌گردد.

ثبت موسسه غیر تجاری چگونه است؟

 • تعداد اعضا برای ثبت موسسه غیر تجاری باید حداقل ۲ نفر عضو هیات مدیره موسسه باشند که لزوماً باید هر ۲ نفر دارای سن قانونی (حداقل ۱۸ سال تمام هجری شمسی) باشند ولی نیازی به ارائه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای اعضاء هیات مدیره وجود ندارد.
 • موسسه غیر تجاری به لحاظ ساختاری شباهت بسیار زیادی به شرکت با مسئولیت محدود دارد و همانند شرکت با مسئولیت محدود الزامی به حضور بازرس وجود ندارد اما اعضاء در صورت نیاز یا تمایل می‌توانند اقدام به انتخاب بازرس یا بازرسین نمایند.
 • ثبت موسسات غیر تجاری در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در صورتی احیانا هنوز اداره ثبت شرکتها وجود نداشته باشد، در اداره ثبت مرکز اصلی آن شهرستان انجام خواهد پذیرفت.
 • ثبت موسسه غیر تجاری ای که در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد منحصراً در تهران و در اداره ثبت شرکتها انجام خواهد پذیرفت.

ثبت موسسه غیرتجاری که با توجه به انواع موسسات غیر تجاری در هزینه و مدارک و مراحل ثبت متفاوت می باشند و در سامانه ثبت ماهیت می یابند تشریح داده شده است.

پس از تصمیم برای ثبت موسسه غیر تجاری و انتخاب نوع موسسه غیرتجاری برای ثبت موسسه غیر تجاری به نکاتی در مورد ثبت موسسات یا تاسیس موسسه غیر تجاری می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت موسسه غیر تجاری بگیرید. با ما تا پایان مطلب همراه باشید.

 

تعریف موسسات غیر تجاری به زبان ساده و طبق قانون

با توجه به تاسیس موسسه تعریف طبق قانون و به زبان ساده به شرح زیر ارائه می گردد:

تعریف موسسات غیر تجاری طبق قانون

تعریف موسسات غیرتجاری به زبان ساده

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری چه انتفاعی باشد و چه غیر انتفاعی به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است که علاوه بر شرایط احراز ثبت می بایست تمامی اوراق موسسات غیر تجاری از جمله اساسنامه, اظهارنامه تاسیس موسسه, مجمع عمومی موسسین یا هیئت امناء و هیات مدیره موسسه تنظیم و ثبت گردد.

موضوع تاسیس موسسه

تعیین نام موسسه غیر تجاری در زمان تاسیس

تعداد شرکاء در موسسه غیر تجاری در زمان تاسیس

سرمایه اولیه موسسه غیر تجاری

 آدرس موسسه غیر تجاری در زمان تاسیس

روزنامه موسسه غیر تجاری در زمان تاسیس

 مدت فعالیت موسسه غیر تجاری از زمان تاسیس

سال مالی موسسات غیر تجاری در زمان تاسیس

اعضاء هیات مدیره موسسه غیر تجاری در زمان تاسیس

نحوه ثبت موسسه غیر تجاری

در گام اول برای تاسیس موسسه غیرتجاری باید انتفاعی و یا غیر انتفاعی بودن آن را مشخص نمایید. درصورت مجوزی بودن موضوع فعالیت، مجوز های لازم را اخذ نموده، سپس تعیین نام موسسه خود را انجام دهید. در این میان توجه داشته باشید که از تکراری بودن نام انتخابی اجتناب ورزید.

درصورت مورد تایید واقع شدن یکی از اسامی پیشنهادی شما، می بایست اوراق قانونی شرکت مطابق قانون تجارت تنظیم گردند و اعضاء تمامی اوراق را امضاء نمایند. کلیه اسناد و ضمیمه ها را در پاکت مخصوص پستی به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.

کارشناسان مربوطه پس از بررسی مدارک ارسالی، درصورت نبود نقص و اشتباه پرونده شما را تایید می کنند. در این مرحله می توانید نسبت به تحویل اوراق ثبت و انتشار آگهی تاسیس موسسه غیر تجاری در روزنامه رسمی کشور اقدام نموده و ثبت موسسه خود را به اتمام رسانید.

مدارک ثبت موسسه غیر تجاری

مدارک ثبت موسسه غیر تجاری در ایران به دو دسته اوراق ثبت موسسه و مدارک مورد نیاز ثبت موسسه که برای اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارسال می شود تقسیم بندی می شود که در زیر هر دو مورد را به صورت کامل و جامع توضیح می دهیم.

اوراق ثبت موسسه غیر تجاری

مدارک تاسیس موسسه غیر تجاری

اوراق ثبت موسسه غیر تجاری

با توجه به خواسته شرکاء و اعضاء موسسه کلیه اوراق ثبت موسسه غیر تجاری را موسسه ثبتی ذهن ناب به صورت اختصاصی و جامع ثبت می کند به گونه ای که کاملاً با مقررات قانون تجارت همخوانی داشته باشد و در آینده باعث بروز مشکلی نشود و تمام موارد را لحاظ می کند.

اوراق قانونی موسسه غیر تجاری

موسسات غیرتجاری برای تاسیس احتیاج به اوراقی دارد که باید بعد از تکمیل مدارک ثبت موسسه غیرتجاری به امضاء شرکاء و اعضاء رسیده باشد و به شرح زیر می باشد :

 • تقاضانامه موسسات غیرتجاری.
 • اساسنامه موسسات غیرتجاری.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسات غیرتجاری.
 • صورتجلسه هیات مدیره یا هیات امناء.
 • اقرارنامه مدیران.
 • در صورت مجوزی بودن مجوز اخذ شده.

این اوراق برای موسسات غیر تجاری متقاوت می باشد و رویه ثابتی برای کلیه موسسات غیر تجاری ندارد.

درصورتی که موسسه توسط ارگانی مجوز داشته باشد اساسنامه را می بایست به تائید سازمان و یا ارگان صادر کننده مجوز برسانیم و در بعضی موارد اساسنامه توسط ارگان و یا سازمان صادر کننده جواز تنظیم می شود.

وظایف مجمع عمومی مؤسس موسسات غیر تجاری در زمان تاسیس

وظایف مجمع موسسین به شرح زیر می باشد:

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن.
 • تصویب طرح اساسنامه موسسه غیرتجاری و در صورت لزوم اصلاح آن.
 • انتخاب اولین مدیران موسسه غیرتجاری.
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای شرکاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌ شد.

نکته: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است آماده باشد.

مجمع های در موسسه غیر تجاری

 • موسسات غیر تجاری همانند شرکتها دارای مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره هستند كه هر كدام از آنها بر حسب قانون دارای وظایف انحصاری مختص به خود می‌باشند و در حدود اختیارات قانونی خود برای موسسه تصمیم گیری میکنند.
 • هیئت مدیره موسسه را مجمع عمومی عادی از بین شركاء یا خارج از شرکاء انتخاب میکند و مدیران می‌توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و همچنین دارای اختیارات تام هستند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
 • جلسات هیئت مدیره با حضور اكثریت مدیران موسسه رسمیت پیدا میکند و تصمیمات آن‌ها با اكثریت آراء دارای اعتبار خواهد بود.

سرمایه مورد نیاز برای ثبت موسسه چقدر است؟

همانند شرکت‌ها برای ثبت موسسات غیر تجاری حداقل سرمایه مورد نیاز مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریال است و در مورد افزایش مبلغ سرمایه، قانونگذار سقفی تعیین نکرده است.

بنابراین موسسین و تشکیل دهندگان موسسه، می‌توانند سرمایه ثبتی را تا هر میزان که بیشتر از حداقل مذکور باشد، انتخاب کنند.

 

مدارک لازم برای ثبت انواع موسسه

 • دو سری از اساسنامه موسسه (تکمیل و امضاء شده)
 • دو سری از تقاضانامه موسسه (تکمیل و امضاء شده)
 • دو سری از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسه (تکمیل و امضاء شده)
 • ارائه مجوز یا مجوزهای اخذ شده از سازمان یا نهاد ذیربط (چنانچه موضوع فعالیت موسسه مجوزی باشد)

 

نکته: براساس آخرین رویه و دستور العمل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در سراسر کشور، برای ثبت شخصیت حقوقی (اعم از شرکت و موسسه)  الزامی به ارائه تصاویر مدارک هویتی اعم از شناسنامه و کارت ملی شرکاء و سهامداران وجود ندارد.

همچنین همانطور که قبلاً اشاره کردیم برای ثبت موسسات غیر تجاری، اساساً هیچ نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیست.

 

هزینه ثبت موسسه چقدر است؟

هزینه ثبت موسسه با هزینه ثبت شرکت هیچ تفاوتی ندارد و واریزی‌های قانونی مربوط به اداره ثبت شرکت‌ها، هزینه‌های پست و همچنین هزینه‌هایی مانند انتشار آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار در هر دو مورد ثبت انواع شرکت و موسسات غیر تجاری تقریباً یکسان است.

ما قبلاً در همین وبسایت بصورت مفصل در مورد هزینه ثبت انواع شرکت و موسسه مقاله‌ای را منتشر کرده‌ایم که توصیه می‌نماییم مطالعه بفرمایید.

در پایان لازم به ذکر است چنانچه در ارتباط با ثبت انواع شرکت و موسسه غیر تجاری و همچنین آشنایی با وظایف و تکالیف پس از ثبت و اموری مانند ثبت برند و ثبت طرح صنعتی نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، می‌توانید به راحتی ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور با کارشناسان خبره و وکلای پایه یک باتجربه همکار ما در موسسه مشاوره داشته باشید.

نحوه محاسبه مالیات موسسات غیر تجاری

نحوه حساب مالیات موسسات غیر تجاری مختلف است. مؤسسات بايستی هر ساله دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر كل) تهيه و نسبت به پلمپ آن اقدام  نموده و حساب‌ های خود را در آن درج نمايند.

 

2897563

شرایط ثبت شرکت مدارک و قوانین تاسیس شرکت سال 1401

ثبت شرکت و تاسیس شرکت سریع با کمترین هزینه سال 1401

چنانچه تصمیم دارید فعالیت اقتصادی خود را با ثبت شرکت اعتبار ببخشید قطعا سوالاتی در رابطه با مراحل و چگونگی ثبت شرکت برایتان پیش آمده است. در این مقاله ما تصمیم داریم به سوال های مربوط به مراحل ثبت انواع شرکت ها پاسخ دهیم با ما همراه باشید.از آنجا که شرکت های ثبت شده تضمین کننده اعتبار، تعهدات و حق و حقوق افراد مرتبط با آن حوزه کاری اعم از کارمندان و یا مشتریان هستند، تبدیل کردن یک فعالیت اقتصادی پایدار و سودآور به یک شرکت ثبت شده می تواند بر اعتبار و هویت شما بیافزاید و باعث افزایش هرچه بیشتر سودآوری فعالیت شما در آینده نیز بشود.

در این جهت و بر اساس قوانین وضع شده هرگونه فعالیت اقتصادی در حال انجام به صورت شراکتی نیازمند ثبت یک شخصیت حقوقی است. برای مثال فعالیت در قالب نمایندگی از همه انواع شرکت های معتبر، انجام امور پروژه ای بزرگ مانند موارد پیمانی و هر نوع فعالیت اجتماعی، فرهنگی، آموزشی همه نیاز به ثبت یک شخصیت حقوقی دارند.در مفهوم عامیانه شرکت همان شراکت و شریک شدن دو یا چند نفر می باشد. شرکت در واقع انجمن یا بنگاه تجاری است که دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی و یا ترکیبی از هر دو تشکیل می دهند.

این شراکت موجب نوعی همکاری و مشارکت قراردادی بین افراد با توجه به میزان سهم هر یک از آنها می شود. در پایان نیز به نسبت سهم و درصد سرمایه گذاری، سود حاصل از سرمایه گذاری بین آنها تقسیم می شود.شرکت ها به دو دسته، شرکت های تجاری و شرکت های مدنی تقسیم می شوند. شرکتهای تجاری، به شرکت های قراردادی و عقدی اطلاق می شود که به واسطه ضوابط و قوانین تجاری و مالی، به عملیات تجاری، سرمایه گذاری وگرفتن سهام همراه با سودی معین می پردازند.

مراحل ثبت شرکت

در عصر نوین و با فرهنگ سازی حمایت از تولید ملی،

افراد دارای ایده و تجربه را برآن داشته تا برای ایجاد کسب و کار مستقل در راستای توسعه­ ی تولیدات و شرکت­های داخلی، دست به ایجاد شرکت بزنند.

در اولین مرحله­ ای ایجاد کسب و کار، ثبت ایده و شرکت دغدغه­ ی افراد است.

تاسیس شرکت­ در گذشته پروسه ه­ای زمان­بر و دارای مراحل اداری و قانونی حوصله بر بوده است.

اما امروزه ثبت شرکت­ها کار چنان سختی نیست. افراد با آگاهی و دقت می­توانند پروسه­ ی کاری خود را به کارشناسان مجرب سپرده و در کوتاهترین زمان به هدف خود دست یابند.

با تحویل مدارک درخواستی و اطلاعات شرکت موردنظر در زمینه مورد نظر شرکت با توجه به تخصص کارشناسان در تمامی زمینه­ ها می­توانند به این مهم دست یابند.

یکی دیگر از دغدغه ­های متقاضیان ثبت شرکت امانتداری در حفظ اطلاعات می­باشد.

در زمینه اعتماد سازی و نحوه خدمات دهی، شرکت به خوبی با مشتریان ارتباط برقرار کرده و در همین راستا برای سهل الوصول بودن عملیات ثبت شرکت از طریق سایت در تمامی زمینه ­ها اعم از ثبت محدود شرکت­ها، سهامی عام و خاص؛ مشاوران و کارشناسان مجرب را پاسخگو قرار داده تا کماکان گستره دستیابی افزایش یافته و زمان و انرژی متقاضیان برای ادامه پروسه کسب و کار ذخیره گردد.

زمانی به مجمع حقوقی و حقیقی شرکت گفته میشود که قراردادی بین اعضا یا شرکای آن جمع تجاری بر طبق سرمایه ی موجود نوشته شود و سود حاصل از درآمد آن جمع بین اعضا تقسیم گردد.

 

به طول کلی هفت نوع شرکت وجود دارد:
 1. شرکت سهامی (عام، خاص)
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

مراحل کلی ثبت شرکت

پس از اخذ تصمیم در رابطه با نوع شرکت و بسته به تعداد شرکا برای شروع کار می توانید نسبت یه ثبت شرکت به صورت آنلاین و از طریق سامانه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراحل کار را آغاز کنید. بدین ترتیب که در سامانه مذکور ثبت نام کرده و روال را مطابق سیستم طی می کنید. پیش از آغاز فرایند بهتر است مدارک مورد نیاز اعم از تصمیم در مورد نام شرکت (۵ انتخاب)، موضوع و فعالیت شرکت، آدرس و محل کار شرکت (همراه با کدپستی) و سرمایه اولیه را فراهم نمایید.

حداقل اعضا برای ثبت یک شرکت دو نفر می باشد و یک نفر به تنهایی قادر به انجام نمی باشد . جهت شرکت در مناقصات و گرفتن پروژه هایی که کارفرمای آنها دولتی می باشد شخص حقیقی قادر به اخذ مناقصه نمی باشد و حتما باید تحت عنوان شرکت یا شخص حقوقی شرکت کنند . اغلب عنوان های افتتاح شرکت ، شرکت سهامی خاص ، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت دانش بنیان میباشد .

شرکت ها جهت انسجام فعالیت های چند شریک و با هدف های مختلف ثبت می شوند و علت وجود انواع مختلف شرکت نیز همین موضوع است . تاسیس شرکت در ایران نزد اداره sabtsherkatha صورت می گیرد .

جهت سرعت بخشیدن به امورات می توان شرکت های آماده خریداری کرد . تمامی مشخصات شرکت قابل تغییر میباشد مانند نام ، آدرس و …. تنها مورد غیر قابل تغییر عنوان شرکت میباشد مانند تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص و …. .

امروزه با استفاده از دانش افراد خبره در این زمینه ، مشکلات به حداقل رسیده است . در این مقاله چگونگی ثبت شرکت ، موضوعات قابل ثبت و هزینه و زمان ثبت بررسی شده است .

 

نحوه و جزئیات ثبت شرکت

 • واریز حق دریافتی تعیین نام و ثبت تمامی اطلاعات فردی و حقوقی متقاضی
 • انتخاب نام
 • پذیرش (کارشناس بخش پذیرش در صورت تکمیل بودن تمامی اطلاعات متقاضی آن را ثبت نموده و رسید را به متقاضی تحویل داده و یک نسخه از مرحله پذیرش را ضمیمه اطلاعات قبلی میکند و نسخه­ی  دیگری را به متقاضی تحویل میدهد).
 • ورود اطلاعات اولیه: پس از اینکه کارشناس پذیرش اطلاعات را وارد سیستم ثبت کرد، شخص متقاضی صحت اطلاعات را تأیید کرده و درخواست متقاضی برای ادامه فرآیند ثبت شرکت برای تعیین نام نهایی و تعیین کارشناس ارسال میگردد. اولویت های نام شرکت که توسط متقاضی ارایه گردیده، توسط کارشناس کنترل و بررسی شده و یکی از نام­ها انتخاب میشود.

نکته مهم در نحوه ثبت شرکت

ناگفته نماند که پس از تایید نام شرکت، فقط تا دو ماه مهلت باقیست تا شرکت ثبت شود. در صورت عدم ثبت باید برای تمدید نام شرکت مجددا اقدام شود.

 1. تعیین کارشناس ممیزی
 2. بررسی کارشناسی تأسیس
 3. بررسی سرپرستی
 4. هزینه ثبت: پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به بخش حسابداری، متقاضی موظف به پرداخت هزینه ثبت و درج اطلاعات میباشد.
 5. دفتر ثبت تأسیس: در این مرحله تمامی مدارک و پرونده متقاضی به صورت کارتابلی به دفتر ثبت تأسیس منتقل شده و در دفاتر ثبت نوشته میشود. همچنین در این مرحله پس از تثبیت هویت متقاضی، ذیل تمامی مدارک توسط او امضا میگردد. تعیین شماره ثبت تقاضای شرکت در این مرحله انجام میگیرد.
 6. دبیرخانه مکانیزه: در این مرحله متقاضی برای ادامه فرایند تاسیس شرکت، تمامی مدارک پیش نویس را به دبیر خانه برای دریافت پاکنویس تحویل میدهد. در نسخه پاکنویس، تاریخ صدور و شماره ثبت درج گردیده است.
 7. مراجعه به ریاست: متقاضی با در دست داشتن نسخه ی اصلی به ریاست یا معاون اداره مراجعه کرده و امضا را دریافت میکند. سپس به دبیرخانه رفته و روند ثبت تکمیل میگردد. در این مرحله متقاضی نسخه اصلی را با مهر برجسته تکمیل میکند.
 8. تکمیل فرم تعیین نام و پرداخت حق تعیین نام.

چگونگی انجام ثبت شرکت

برای ثبت شرکت در ابتدا متقاضی باید نوع ثبت خود را اعم از شرکت ، موسسه و … مشخص و پذیرش خود را آغاز کند . بر اساس آن مدارک و مراحل ثبتی را طی کند بعد از پذیرش نهایی به متقاضی شماره پیگیری داده می شود و بعد از پذیرش امکان ویرایش وجود ندارد .اولین اقدام در اداره ثبت شرکت ها کارشناسی تایید نام است و بعد از تایید نام مدارک  از طریق پست برای اداره ثبت ارسال می شود . فرصت ارسال مدارک محدود و حد اکثر سه روز است. بهتر است قبل از اقدام به تاسیس مدارکات و مجوزات بعضی از موضوعات فعالیت که نیاز به مجوز دارند و سوپیشینه ها آماده باشد تا در روند کار با مشکلی مواجه نشود.

بعد از ارسال و کارشناسی اگر ایرادی از طرف کارشناس وجود نداشته باشد ، بخش نامه برای مراجعه و مطالعه پیش نویس آگهی و پرداخت وجوه ثبتی صادر میشود .برای ثبت باید نام مناسب اتخاذ نمود . نام شرکت باید کاملا فارسی و معنا دار باشد ، تکراری نباشد و از اسم خاص در آن استفاده شده باشد و نوشتن اعداد فقط به صورت حروف مجاز است . فعالیت‌های اقتصادی به شیوه‌های متفاوتی اعمال می‌شود. پشتیبانی از فعالان این امر و چگونگی نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیازمند کسب آگاهی و اطلاعات ضروری در این زمینه است.

مزیت ثبت شرکت چیست

ازجمله مزیت‌های ثبت شرکت و نظارت بر این حیطه، دریافت کسب مجوز جهت فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی است. ازسوی دیگر پرداخت مالیات و پیشگیری از رقابت‌های ناسالم اقتصادی ازجمله ویژگی بارز ثبت محسوب می‌شود. با آگاهی بر راهنمای چگونگی ثبت شرکت‌ها و اخذ کارت بازرگانی دریافت کُد و یا شماره اقتصادی نیز لحاظ می‌شود. بدین ترتیب با توجه به مقررات و قوانین مربوطه در سازمان‌های زیربط مانند وزات دارایی و وزارت اقتصادی، افراد می‌توانند جهت تاسیس شرکت و دریافت کُد اقتصادی اقدامات لازم را مبنی بر چگونگی عملکرد شرکت ثبت شده به انجام برسانند.

شرح خلاصه ثبت شرکت

در رابطه با نام شرکت نام هایی که نیاز به مجوز دارند میباست ابتدا مجوز آنها اخذ گردد و بعد از آن اقدام به ثبت شرکت نمود . نام هایی که تایید و ثبت آگهی می شوند مهلت آنها نامحدود است ولی اگر آگهی نشوند فقط ۳ ماه تاریخ اعتبار دارند . این مدت برای شرکت های با عنوان سهامی عام ۶ ماه است. حق تقدم نام های ثبت شده با توجه به تاریخ ثبت آنها می باشد که این حق بعد از انحلال و تصفیه منقضی می شود . نام انتخاب شده بعد از تایید قابل انتقال نمی باشند.

اگر فرق اسم پیشنهادی با اسمی که از قبل شده است است فقط در پسوند حذف یا جمع آن باشد قابل ثبت نیست .کلمه های گمراه کننده و شبیه به اسم ثبت شده دیگر باشند قابل ثبت نیست .اسم یا اسم خاصی که برای دولت باشد مثل ایران ، تهران ، نیروی انتظامی و ارتش فقط با مجوز از مقام دولتی که دارای صلاحیت باشد ، قابل ثبت می باشد .

انواع شرکت های قابل ثبت

براساس نوع و میزان فعالیت و هم چنین افراد حاضر برای ثبت یک شرکت انواع مختلفی از شرکت های ثبتی وجود دارد که در ادامه با آن آشنا می شوید:

براساس قوانین تجارت، شرکت های تجاری در ۷ گروه تقسیم بندی می شوند.

۱)شرکت های سهامی: شامل شرکتهای سهامی عام و شرکتهای سهامی خاص.

۲)شرکت های با مسئولیت محدود.

۳)شرکت های تضامینی.

۴)شرکت های مختلط سهامی.

۵)شرکت های مختلط غیر سهامی.

۶)شرکت های نسبی.

۷)شرکت های تعاونی تولید و مصرف.

شرکت های سهامی خاص به صورت تجاری یا غیر تجاری تشکیل می شوند و اعضای شرکت،  متشکل از ۳ سهامدار، ۲ بازرس و یک عضو علی البدل است.

در شرکت های سهامی عام، مسئولیت افراد محدود به میزان سهام آنها خواهد بود و بیشتر شرکت های بازرگانی محسوب می شوند.

شرکت های با مسئولیت محدود، مربوط به شرکت هایی می باشد که فعالیت آنها تجاری نبوده و سهامداران آن حداقل دو نفر می باشد.

شرکت های تضامینی به شرکت هایی اطلاق می شود که اگر فعالیت تجاری هم نداشته باشند باید با برند تجاری ثبت گردند و تعداد سهامداران آنها حداقل دو نفر باشند.

شرکت های نسبی، شرکت هایی هستند که اعضای آنها با توجه به نسبت سهام و سرمایه گذاری خود در شرکت فعالیت دارند و اعضای آنها بیش از دو نفر می باشد.

شرکت های تعاونی تولید و مصرف، به شرکت هایی اطلاق می شود که حداقل میزان سرمایه سهامداران آنها بیش از ۵۰ % باشد. غیر از سرمایه داران و سهامداران، سایر دستگاه های دولتی نیز می توانند در شرکت های تعاونی مصرف نقش ویژه ای داشته باشند و در واقع سهام دار باشند.

شرکت سهامی و غیر سهامی، شرکت هایی هستند که جهت امور تجاری بین یک یا چند نفر با مسئولیت محدودتر تشکیل می شود. در واقع ترکیبی از مجموعه شرکت های تضامینی و شرکت های با مسئولیت محدود می باشند.

شرکت های غیر تجاری(شرکت های مدنی)، شرکت هایی که با اجتماع و مشارکت تعدادی از سهامداران بر اموری واحد توافق و تشکیل می شود و هر یک بر حسب میزان سرمایه گذاری،  سود می برند. در شرکت های مدنی، مالکیت سرمایه به شخص حقوقی شرکت منتقل نمی گردد و هر شخص مالک سرمایه خودش می باشد.

شرکت های مدنی به سه نوع زیر تقسیم بندی می شوند

 • شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی که امور تجاری و بازرگانی را انجام می دهد اما مسئولیت هیأت مدیره آن نامحدود و برای حداقل شرکا، یعنی ۲ نفر، قابلیت ثبت دارد.
 • شرکت سهامی خاص، شرکت هایی که برای ثبت نیازمند حداقل ۳ نفر عضو می باشند و طول مسئولیت هیأت مدیره۲ سال است و وجود سمت های هیأت مدیره، مدیر عامل و نایب رئیس در آنها الزامی است.
 • شرکت های دانش بنیان به شرکت هایی که از طریق فروش خدمات و محصولات فناوری، سود و منفعت ببرند، اطلاق می شود.

ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود از جمله شرکت هایی هستند که از جمع دو یا چند نفر برای انجام فعالیت های مختلف تجاری شکل می گیرند. در شرکت های با مسولیت سرمایه به سهام و تعداد سهم تقسیم نشده و هر فرد به اندازه سرمایه خود مسول و ضامن تعهدات و سود و زیان شرکت می باشد. این نوع شرکت ها برای انجام نوع فعالیت هیچ محدودیتی ندارند و می توانند هر نوع فعالیتی را در قالب مسولیت محدود به ثبت برسانند.از آن جا که در شرکت های با مسولیت محدود سهام به تعداد تقسیم نمی شود و در واقع امکان ارائه برگه سهام وجود ندارد، میزان سرمایه و سهم شرکا  باید طی شرکتنامه ای کاملا مشخص شود.

مدت زمان مدیریت در شرکت با مسئولیت محدود ازنظر مدت زمانی نامحدود بوده و اگر چنانچه مدت زمانی مشخص جهت مدیریت در نظر گرفته شود در اساسنامه شرکت درج خواهد شد. قابل ذکر است که انتخاب مدیران جهت اعمال وظایف، از میان شرکا و یا خارج از سیستم برگزیده می‌شود. همچنین شرکت در راستای ارتقاء سطح سرمایه و افزایش آن مختار بوده و کل سرمایه بایستی به مدیر عامل شرکت تحویل داده شود و متقابلا مدیرعامل شرکت با ارائه گواهی بانکی دریافت سرمایه را پذیرا باشد و بدان اقرار نماید. قابل ذکر است که حداقل سرمایه جهت ثیت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می‌باشد.

نکات قابل توجه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 •  در این نوع شرکت‌ها سرمایه در اختیار مدیرعامل قرار می‌گیرد. و درواقع مدیرعامل اقرار به دریافت سرمایه نموده و جهت انجام این مورد احتیاجی به گواهی بانکی نیست
 •  مدیران جهت ماندن در سِمت خود مدت اعتبار نداشته و بصورت نامحدود می‌توانند بر سِمت خود بمانند. اگرچنانچه در اساسنامه مدت مشخصی عنوان شده باشد باید بر طبق همان اساسنامه اعمال کنید.
 • مدیریت در این گونه شرکت‌ها را می‌توان از میان شرکا و یا از فردی در بیرون سیستم انتخاب کرد.
 •  بر اساس میزان سرمایه، حق رای در اینگونه شرکت‌ها مشخص می‌شود
 •  مجمع عمومی ازسوی هیئت نظارت انتخاب می‌شود البته با این شرط که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشند.

ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت های سهامی خاص هر فردی به میزان سرمایه ای که وارد و تزریق به شرکت کرده است مسولیت دارد و به همین دلیل این نوع شرکت ها را سهامی خاص می نامند. در چنین شرکت هایی سرمایه وارد شده به سیستم به قطعات سهام تقسیم شده و هر شخص بسته به تعداد و ارزش سهامی که در اختیار دارد نسبت به سود و زیان شرکت متعهد و مسول خواهد بود. برای ثبت کردن شرکت ها به صورت سهامی خاص نیاز به حداقل سه نفر سهام دار و دو نفر بازرس در حین تاسیس خواهید بود و بنابراین پنج نفر اعضا برای تاسیس هویت حقوقی نیازمند می باشد.نکته لازم به ذکر دیگر این است که برای ثبت کردن شرکتی با سهامی خاص افراد تشکیل دهنده شرکت (سه نفر سهام دار و دو نفر بازرس) نباید با یکدیگر نسبت فامیلی داشته باشند.

برای ثبت شرکت به صورت سهامی خاص شما نیازمند حداقل صد هزار تومان سرمایه اولیه می باشید که سی و پنج درصد از آن در زمان ثبت باید در حساب متعلق به شرکت توسط بانک بلوکه شود که پس از تکمیل مراحل ثبت آزاد می شود.زمان تاسیس شرکت، سهامداران سرمایه جهت ثبت را تهیه کرده و سرمایه به صورت سهام میان شرکا تقسیم می‌شود. افراد می‌توانند به راحتی با استفاده از سهام موجود به معاملات اقتصادی بپردازند اما نمی‌توانند از آن در بازار بورس استفاده کنند. قابل ذکر است که سهام‌ها به راحتی و بدون آنکه احتیاجی به ثبت آنها در دفاتر اسناد رسمی باشد، قابل انتقال هستند.

ضرورت ها در ثبت شرکت سهامی خاص

ذکر این نکته ضروری است که عبارت سهامی خاص بایستی در کلیه اوراق  و مدارک و حتی آگهی‌های شرکت درج شود. در شرکت سهامی خاص، انتخاب بازرس اجباری است. مدت زمان مدیریت در اینگونه شرکت حداکثر دوسال بوده و قابل تمدید نیز می‌باشد.همچنین بایستی جهت درج آگهی های مرتبط با دعوت شرکت در سهام خاص، روزنامه کثیرالانتشاری انتخاب شود.

نکات قابل توجه در ثبت شرکت سهامی خاص
 •  در این نوع شرکت‌ها بایستی بازرس و یا فردی به عنوان جانشین انتخاب شود
 • مدیران شرکت بایستی از میان سهامداران برگزیده شود
 •  اینگونه شرکت‌ها بایستی دارای هیئت رئیسه شامل یه نفر به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان ناظر و یک نفر به عنوان منشی باشند و  و بدین ترتیب سهامداران مجموعه، ازسوی هیئت رئیسه انتخاب می‌شوند
 • تقسیم سود بر مبنای تعداد سهام صورت می‌پذیرد
 • مدیران می‌توانند به مدت دو سال در سِمت خود باقی مانده و پس از دو سال ان را تمدید نمایند.

ثبت شرکت سهامی عام

در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه شرکت از طریق فروش اوراق مشارکت و یا سهام از طریق بورس اوراق بهادار به افراد عام جامعه تامین می گردد و سهام این دسته از شرکت ها در بورس به خرید و فروش می رسد. جهت ثبت و راه اندازی یک شرکت سهامی عام شما به تعداد بیشتری افراد نیاز دارید تا بتوانید از طریق آن ها سرمایه مورد نیاز را جذب سیستم کاری شرکت کنید و از این نظر محدودیتی در تعداد افراد سهام دار وجود ندارد.

تصمیمات مورد نیاز در چنین شرکت هایی از طریق هیات مدیره اتخاذ شده و جهت انجام امور مبادله ای و خرید و فروش نیاز به کسب رضایت مستقیم از تک تک سهامداران نمی باشد. برای ثبت یک شرکت سهامی عام شما نیازمند ۵۰۰ هزار تومان سرمایه اولیه خواهید بود و اگر با کمتر از این میزان شرکت را به ثبت برسانید یک سال زمان خواهید داشت تا سرمایه را به میزان حداقل افزایش دهید و در غیر این صورت باید نسبت به تغییر نوع شرکت به یکی از دو شرکت گفته شده در بالا اقدام کنید.

تفاوت ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی عام مشابه با شرکت سهامی خاص است با این تفاوت که عملکردهای این دو کاملا از یکدیگر مستقل و متفاوت است. باتوجه به مشارکت شرکت سهامی عام در بورس، مزیت‌ها و ویژگی‌هایی حاصل می‌شود، ازجمله مزیت‌های معامله در بازار بورس آن است که سهامداران شرکت سهامی عام می‌توانند سرمایه‌های اندک را به‌تدریج به خود جذب کرده و در زمینه‌های اقتصادی فعال‌تر و پویا‌تر عمل کنند. همچنین این امر باعث می‌شود شرکت به سود قابل توجهی دست یابد. از شرکت سهامی عام به عنوان کامل ترین شرکت سهامی یاد می شود. گفتنی است که ازسوی موسسین متعهد میزان ۲۰ ٪ از سرمایه به هنگام تاسیس شرکت و ۳۵٪ از آن در حساب جاری شرکت انتقال داده شده و مابقی سرمایه نیز ازطریق به فروش رساندن سهام عموم مهیا می‌شود.

نکات قابل توجه در ثبت شرکت سهامی عام
 • تعیین حداقل میزان ۲۰ درصد سرمایه ازسوی موسسین متعهد و میزان پرداختی ۳۵ درصدی که به آن متعهد شده‌اند
 •  در تمامی مدارک اعم‌از اظهارنامه، اساسنامه، درخواست‌های کتبی، اعلامیه پذیره‌نویسی همگی بایستی دارای امضای موسسین باشد
 • دریافت و ارائه مجوز از مراجع مربوطه

راهنمایی در ثبت شرکت

آدرس شرکت یکی  از پایه های مهم در شرکت است که باید تاییدیه آن را نیز از اداره پست دریافت نمود .آدرس ارائه شده به سازمان ثبت شرکت ها باید تجاری باشد و در صورت استیجاری بودن قرارداد رسمی آن قابل ارائه باشد .برای ثبت شعبه هر استان باید به صورت جداگانه در همان استان ثبت شود و فقط ثبت در مرجع مورد تایید نیست.

مرحله بعدی مشخص کردن سهامدارن و اعضاء هیئت مدیره است که مدارک هویتی آنها نیز میبایست پیوست شود .مشخص کردن حق امضاء برای اوراق بهادار و عادی است که باید مشخص شود .بعد از تکمیل فرم مراحل اداری تاسیس شرکت آغاز می شود .در مراحل ثبت شرکت باید دقت فرمایید که تمامی امورات به درستی انجام شود.

انواع سهام در مراحل تاسیس شرکت ۷ نوع میباشد : سهام بی نام ، سهام با نام ، سهام ممتاز ، سهام نقدی ، سهام ممتاز ، سهام انتفاعی و سهام جایزه .اگر شما شرکت ثبت می کنید نمی توانید نام آن شرکت را به عنوان برند خود استفاده کنید بلکه باید آن نام درخواستی را به عنوان برند ثبت کنید یعنی ثبت برند کنید وگرنه شخص دیگری می تواند آن نام را قبل از شما ثبت کند و شما هیچ ادعایی نمیتوانید داشته باشید .

بعد از تاسیس شرکت هر تغییری در شرکت صورت گیرد میبایست به صورت رسمی و در سازمان تاسیس شرکت تایید و در روزنامه رسمی منتشر شود .برای ثبت شرکت در مناطق آزاد نیاز به صندق پستی و کد اقتصادی است که مجوز فعالت (یک ساله ) صادر شود که قابل تمدیدمی باشد و این شرکت ها ۱۵ سال معاف از مالیات می باشند . مالکیت این شرکت ها می تواند ۱۰۰ % خارجی باشد .

شرایط ماهوی قرارداد ثبت شرکت ها

 • رضایت شریکان و کم و کیف آن: ابتدا افراد به صورت کتبی یا شفاهی وعده تشکیل شرکت را با هم میگذارند. اما این وعده صرف حقوقی و قانونی ندارد و حتی شرکتنامه هم محسوب نمیشود.
 • بنابراین تنها با ثبت شرکت نسبت تعهد پیدا میکنند.
 • اهلیت شرکا: شرکای شرکت باید اهلیت معامله را داشته باشند. یعنی شریک، عاقل بالع و رشید باشد. در صورتی که شرکت تجاری با شریکی که اهلیت تجاری ندارد ایجاد شود؛ تعهد به چنین شرکتی باطل است.
 • موضوع شرکت: از نظر مفهومی موضوع شرکت به دو مفهوم متفاوت تقسیم میشود:
 1. از نظر حقوق قراردادها موضوع شرکت به سرمایه­ای اطلاق میشود که وارد شرکت میکنند.
 2. از نظر حقوق شرکت­های تجاری، موضوع شرکت به بحث فعالیت شرکت برمیگردد.

در ادامه مطالب به توضیح برخی اصطلاحات پرداخته میشود:

تفاوت اساسنامه با شرکت نامه

اساسنامه یک سند هویتی شرکت ها میباشد. در اساسنامه: اسم شرکت ، هدف سرمایه گذاری، مدیران و وظایف آنها و نحوه خدماتشان، و … مشخص میگردد.

اما شرکت نامه مخصوص شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکتهای تعاونی و سهامی نیازی به شرکت نامه ندارند. شرکتنامه هم یک سند تجاری است که بین دو یا چند شریک امضا میشود و پس از ثبت شرکت باید یک نسخه از شرکتنامه به وزارت وزارت دادگستری ارسال شده و یک سند قابل قبول و رسمی و قانونی میباشد.

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی از جمله هفت نوع شرکتی است که ثبت شرکت به آن تعلق می‌گیرد. شرکت‌های تعاونی اصولا از سهامدارانی تشکیل می‌شود که برای رفع مشکلات اقتصادی مشترک و یا رسیدن به اهداف مشترک، گرد هم جمع می‌شوند. در شرکت تعاونی، تقسیم سهام بصورت یکسان میان شرکا اعمال می‌شود. شرکت‌های تعاونی از نظر فعالیت اقتصادی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛  1_شرکت تعاونی‌های تولیدی2_ شرکت تعاونی توزیعی

 شرکت تعاونی تولیدی

همانطور که از نامش پیداست فعالیت‌های تولیدی را به عهده دارد مانند؛ فعالیت‌های کشاورزی، پرورش ماهی، مرغداری، دامپروری و نظایر اینها

شرکت تعاونی توزیعی

فعالیت‌های توزیع محصول و خدمات را بر عهده داشته و مواردی مانند کاهش یا افزایش قیمت، چگونگی پخش و توزیع آنها و مواردی از این دست را با خود به همراه دارد

ثبت شرکت تعاونی به دوگونه انجام می‌پذیرد؛ تعاونی خاص و تعاونی عام

 ثبت شرکت تعاونی عام

در این نوع شرکت برحسب نوع تعاون مشخص شده ازسوی وزارت تعاون، شرکت تعاونی قادر به پذیرش عضو بوده و عضویت آن برای همگان آزاد است. تعداد سهامداران حداقل بایستی پانصد نفر باشد و سود سهام نیز به عموم توزیع می‌شود

ثبت شرکت تعاونی خاص

عضویت در شرکت تعاونی خاص محدود بوده و توزیع سود سهام نیز به تعداد سهامداران واگذار می‌شود

نکات قابل توجه در ثبت شرکت تعاونی

 • ثبت شرکت تعاونی در وهله اول مستلزم هفت نفر متقاضی است
 •  دارا بودن تابعیت ایرانی
 •  عدم عضویت در شرکت‌های تعاونی دیگر
 • متعهد بودن در برابر قوانین تعاونی
 •  ارائه درخواست کتبی جهت عضویت
 • دارا بودن حداقل سهام در اساسنامه شرکت
 • عدم ممنوعیت قانونی

نکات مهم و ضروری در مورد ثبت شرکت

 • برای ثبت شرکت حداقل وجود دو نفر الزامیست .
 • افرادی که برای هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین میشوند نباید سوپیشینه داشته باشند .
 • اعضا هیئت مدیره میتواند حسب مورد از بین اعضای سهام دار و بدون سهام انتخاب می شوند .
 • حق امضا میتواند برای اوراق بهادار و عادی متفاوت باشد و از مدیر عامل و هیئت مدیره تشکیل شود .
 • داشتن تائیدیه پست برای کد پستی الزامیست .
 • مدیر عامل می تواند فقط در یک شرکت مدیر عامل باشد .
 • تعداد اعضا هیئت مدیره میبایست در شرکت با مسئولیت محدود یک نفر به بالا و در شرکت سهامی خاص دو نفر به بالا باشد .
 • تعداد شرکا و سهامداران میبایست در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر باشد .
 • برای ثبت شرکت سهامی خاص میبایست در بانک ۳۵ % از سرمایه شرکت بلوکه شود تا زمانی که روزنامه تاسیس چاپ شود .
 • مدیر عامل می تواند حسب مورد جزو سهامداران نباشد .
 • هرگونه فعالیت هرمی و بازاریابی شبکه ای و هرمی ممنوع می  باشد .

ثبت شرکت به چند دسته تقسیم می شود؟

ثبت شرکت های سهامی خاص

ثبت این شرکت ها نیازمند طی مراحلی نظیر، تدوین اساسنامه، امضای اساسنامه، انتخاب مدیران و بازرسان شرکت، تعهد نامه سرمایه شرکا، تعیین حدود مسئولیت ها و سمت ها و درج آگهی ثبت شرکت سهامی خاص در روزنامه های  رسمی و کثیرالانتشار می باشد.

ثبت شرکت های سهامی عام

کامل ترین نوع شرکت های سهامی می باشند که برای امور تجاری نظیر انواع تجارتهای داخلی و خارجی، استخراج معادن، ساخت سد، کارخانه ها، بانک ها و مؤسسه های اعتباری تشکیل می شوند. برای ثبت این نوع شرکت ها، می بایست مراحل تشکیل شرکت، پذیرش سهم یا پذیره نویسی، تعیین میزان سرمایه و تخصیص سهام و تشریفات نهایی تاسیس شرکت، مرحله به مرحله صورت پذیرد.

ثبت شرکت های تضامینی

این نوع شرکت ها برای ثبت، نیازمند تنظیم قراردادهایی هستند که این قراردادها باید براساس نحوه و میزان مشارکت شرکا، تهیه اساسنامه شرکت طبق قوانین حاکم بر امور مدیریتی شرکت ها، تهیه فهرست سرمایه های نقدی و غیر نقدی هر یک از شرکا، تهیه و تنظیم آیین نامه داخلی شرکت توسط موسسین، و بررسی و سنجش کارشناسان رسمی می باشد، که باید انجام شود.

ثبت شرکت های نسبی

شرکت های نسبی مراحل ثبتی نظیر شرکت های تضامینی دارند. شرکت های نسبی مبتنی بر دو رکن اصلی شرکا و مدیر هستند. بنابراین، مدیر از بین شرکا و یا خارج از شرکت، انتخاب می شود و تمامی برنامه ها و امور شرکت و شرکا را در دست دارد. جهت ثبت شرکت نسبی، تنظیم شرکت نامه، اساسنامه و تعیین میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکا ضروری می باشد.

ثبت شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی براساس سه رکن اصلی، هیأت مدیره، مجمع عمومی و بازرسین تشکیل می شود و دارای شرایطی خاص از جمله داشتن تابعیت ایرانی، عدم سابقه اختلاس و کلاهبرداری، عدم ممنوعیت های قانونی، عدم عضویت در تعاونیهای دیگر و عقد قرارداد و عضویت رسمی در تعاونی و تعهد رعایت قوانین و دستورالعملهای تعاونی می باشد.

شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی به گونه‌ای است که شرکا و سهامداران بصورت جداگانه به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. نکته قابل توجه در اینگونه شرکت‌ها این است که از میان شرکا و سهامداران یک نفر به عنوان شریک ضامن برگزیده شده و زمان ورشکستگی و یا هرگونه به وجود آمدن قرض، شریک ضامن بایستی هزینه‌ها و بدهی‌ها را پرداخت نماید. فرایند کاری این گونه شرکت‌ها اغلب بصورت توافق بین شرکا است و هرگونه ضرر و زیان مانع آن نمی‌شود که مطالبات طلبکاران پرداخت نشود. معمولا صرافی‌ها جزء شرکت‌های تضامنی محسوب می شوند

نکات قابل توجه در ثبت شرکت تضامنی
 •  درهنگام ثبت شرکت تضامنی بایستی حتما نام یک نفر به عنوان ضامن شرکا درج شود و درصورت فوت و یا خروج هریک از شرکا از سیستم، شرکت منحل و از ادامه فعالیت منع خواهد شد
 • در رابطه با انتقال مالکیت، بایستی شرکت قبلی منحل و سپس مجدد شرکت تضامنی جدید تاسیس شود
 •  شرکت تضامنی می‌تواند از نظر تابعیت با شرکای آن متفاوت باشد بدین معنی که تابعیت شرکا می‌تواند متعلق به کشورهای دیگر باشد اما شرکت دارای تابعیت ایرانی باشد. لازم به ذکر است که شرکای خارجی بایستی دارای مجوز کار و تجارت در ایران باشند.

 

 

برند

سیر تا پیاز ثبت برند

در ادامه مطلب می خواهیم 0 تا 100 ثبت برند تجاری در ایران را توضیح دهیم به شما اطمینان می دهیم که پایان مطالعه این مقاله، به شما همراهان عزیز با تمامی مراحل ثبت و هزینه های آن کاملا آشنا خواهید شد و در نهایت چگونه برند خود را ثبت کنیم.

ثبت برند تجاری

تجار و تولیدکنندگان همواره برای محصولات خود، اسمی را انتخاب می کنند که بعد از شناخته شدن توسط بازار هدف (مشتریان )، شناخته و مطرح می شود.

گام اول برای شروع کسب وکار ، به صورت تولیدی و یا خدماتی، انتخاب و ثبت برند تجاری می باشد. این برند تجاری خدمات یا محصولات شما را از رقبا متمایز می کند و مخاطبنتان شما را به آن نام خواهند شناخت.

در واقع هر شرکتی که اقدام به گزینش و ثبت علامت تجاری می کند محصولات خود را متمایز از سایر محصولات مشابه بازار می نماید. تمایزی که به هنگام دیدن یا شنیدن نام آن علامت تجاری می تواند یاد آور خصوصیات و ویژگی های مخصوص آن محصول باشد.

بنابراین ثبت علامت تجاری تنها داشتن یک نام یا یک علامت نیست بلکه معیاری برای شناساندن شما در بازارهای ملی و جهانی است.

ثبت برند تجاری

پس از انکه ا نتخاب اسم تجاری اولین کاری که باید انجام دهید ثبت برند یا علامت تجاری شماست. ثبت برند یعنی اینکه شما آن نام تجاری را در سامانه اداره مالکیت معنوی کشور ( که متولی ثبت علائم تجاری در ایران است ) به ثبت برسانید تا رسمیت یابد و هیچ شخص یا شرکتی بعدا نتواند از آن علامت یا نام در حوزه فعالیت شما، استفاده کند.

ثبت برند و لوگو
قدم اول در ثبت برند و لوگو این است که بدانید اصلا این ثبت برند چه مراحلی دارید، مدارک لازم جهت ثبت برند چیست؟ هزینه ثبت برند چقدر است؟ مدت زمان ثبت برند و علائم تجاری چقدر است؟

با دانستن اینهاست که تازه تصمیم می گیرید اصلا برند ثبت کنید یا نه، شاید اصلا مدارک لازم برای ثبت را در اختیار نداشته باشید.

ما در موسسه ثبت کاج، علاوه بر مشاوره قبل از اقدام به ثبت برند و لوگو، نکات لازم در مورد انتخاب برند یا طراحی لوگو و علامت تجاری را نیز یاد آور می شویم تا در کنار داشتن برندی خلاقانه و جذاب کسب و کار بی نظیری را رقم بزنید.

مراحل ثبت برند چیست؟

1) انتخاب نام برند
زیباترین مرحله همین انتخاب نام و علامت تجاری است. در صورتی که با یک نام در حال فعالیت هستید و قصد دارید همان را ثبت کنید باید به مراحله دوم بروید.

اما در صورتی که هنوز نام تجاری خود را انتخاب نکرده اید باید به دو نکته توجه کنید:

این اسم تجاری نباید قبلا ثبت شده باشد.
قابلیت ثبت داشته باشد. یعنی جزو نام هایی باشد که قابلیت ثبت را داشته باشد. در ادامه این دسته از نام ها را ذکر کرده ایم.
2) استعلام نام قبل از ثبت

پس از انتخاب نام برند، شاید از نظر خودتان برندی که برای شرکت یا واحد صنعتی، تولیدی یا خدماتی خود در نظر گرفته اید برند تک و منحصر به فردی باشد و تا به حال مشابه به آن را ندیده باشید؛ اما شما نمی توانید این ادعا را داشته باشید که تمام برندهای ثبت شده در حوزه فعالیت خود را جهت مشابهت با برند خودتان، بررسی و به این نتیجه رسیده اید که نام که انتخاب کرده اید تک است.

اگر قبل از اقدام در سامانه، از نام انتخابی خود استعلام نگیرید ممکن است پس از صرف زمان و هزینه ای که برای انجام مراحل بعدی می کنید با اخطار رد برند متوجه مشابهت در آن شوید که در این صورت هم وقت و هم انرژی و هزینه خود را به هدر داده اید.

توجه داشته باشید اگر در طبقه ای که قصد ثبت برند در آن را دارید برندهای مشابهی پیش از این ثبت شده باشند برند پیشنهادی شما رد خواهد شد.

این عدم تشابه را پیش از اقدام به ثبت را به صورت آنلاین می توانید در وب سایت ما استعلام نمایید. استعلام برند قبل از ثبت درصد موفقیت شما در ثبت آن برند را نشان می دهد.

استعلام برند قبل از ثبت

با توجه از این موضوع می توانید بدون صرف وقت و هزینه زیاد در صورت وجود تشابه اقدام به تصحیح و ایجاد تغییر در برند پیشنهادی خود نمایید.

استعلام آنلاین از طریق مراجعه به وب سایت موسسه ثبت کاج پیشنهادی است که بدون صرف هزینه اضافی این کار را برای شما تسهیل می کند برای استفاده از سامانه استعلام آنلاین برند قبل از ثبت به هیچ گونه تخصصی نیاز ندارید.

3) آماده کردن مدارک مورد نیاز
در رابطه با مدارک مورد نیاز برای ثبت برند به ادامه همین متن بروید تا به طور مفصل از توضیحات مربوطه برای جمع آوری مدارک مورد نیاز استفاده کنید. اسکن این مدارک باید ابتدا هنگام نام نویسی در سایت اداره مالکیت بارگذاری شود.

فقط بعد از تایید اولیه برند در سایت است که باید نسخه فیزیکی مدارک را تحویل اداره ثبت بدهید و تا قبل از آن نیاز نمی باشد.

4) ثبت اظهارنامه در سایت اداره مالکیت
پس از آماده سازی مدارک لازم در حقیقت آغاز پروسه ثبت برند تجاری از اینجا شروع می شود که وارد وب سایت مالکیت معنوی کشور می شوید. با ورود به بخش ثبت نام باید اقدام به ثبت نام با وارد کردن مشخصات اولیه نمایید.

بعد از نام نویسی اولیه جهت تایید حساب کاربری در سایت اداره مالکیت معنوی، باید با یک برگه که سایت اداره به شما می دهد به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه و گواهی امضا جهت تایید حساب دریافت نمایید و سپس با بارگذاری آن در سایت، نام کاربری و کلمه عبور دریافت نمایید.

بعد از تایید حساب کاربری، به بخش ثبت اظهارنامه برند مراجعه و در اینجا لازم است برخی مدارک از جمله کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، جواز فعالیت، نمونه برند پیشنهادی در اندازه 6*6 سانتی متر و در صورت ثبت برند لاتین، کارت بازرگانی خود را در سیستم آپلود نمایید.

اظهارنامه شما توسط سه کارشناس اداره به نوبت بررسی می گردد و پیامک تایید آن برای شما ارسال می شود البته در صورتی که تمام مراحل را به صورت کاملا اصولی طی کرده باشید!

مدت زمان بررسی پرونده شما به دلیل حجم پرونده های ارسالی حداقل 10 روز و حداکثر 30 روز حدودا طول خواهد کشید.

5) پرداخت هزینه اظهارنامه در سایت
پس از اقدام به تکمیل اظهارنامه، بایستی هزینه مربوطه به ثبت اظهارنامه را نیز پرداخت کنید تا سامانه اظهارنامه شما را ثبت و روند بررسی پرونده شما را آغاز کند. سپس فرمی به شما داده می شود که حاوی اطلاعات کاربری است.

با مراجعه مجدد به سامانه مالکیت معنوی می توانید با وارد کردن اطلاعات فرم، نام کاربری و پسورد خود را دریافت کنید. حفظ این اطلاعات جزو ملزومات مراجعات بعدی شما به شمار می آید.

7) چاپ آگهی تقاضای ثبت در روزنامه رسمی
پس از بررسی اظهارنامه شما در مدت 10 الی 15 روز، در صورتی که ثبت برند شما بلامانع تشخیص داده شود، درخواست ثبت برند شما به روزنامه رسمی ارسال می شود. در اینجا بایستی هزینه روزنامه رسمی برای آگهی درخواست ثبت برند را بپردازید.

چاپ آگهی مورد نظر در روزنامه رسمی و ارسال آن به آدرس شما ممکن است حدود یک هفته به طول میانجامد.

چاپ آگهی درخواست ثبت برند بدین سبب صورت می گیرد که هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به ثبت آن اعتراض داشته باشد حقوق مدنی وی اجازه اعتراض به ثبت را می دهد.

در قاون تجارت کشور ما یک ماه بدین منظور فرصت داده می شود. پس از یک ماه در صورتی که هیچ اعتراضی از طرف شخص ثالث صورت نگرفت، شما می توانید اصل مدارک را به اداره ثبت برند به صورت فیزیکی تحویل دهید.

دقت داشته باشید که گفتیم چاپ تقاضای ثبت برند نه چاپ آگهی ثبت برند.

در حقیقت قانون مدنی کشور ما علاوه بر بررسی هایی که کارشناسان اداره مالکیت معنوی کشور و سیستم های استعلام آنلاین برای عدم وجود برند مشابهی پیش از این برند انجام می دهند به افراد حقیقی و حقوقی این حق را داده است که اگر اعتراضی به ثبت برند پیشنهادی دارند و یا فکر می کنند که برند پیشنهادی مشابه برند و علامت تجاری آنهاست می تواند مراتب اعتراض خود را اعلام و درخواست کارشناسی مجدد نمایند.

پس از واریز هزینه مربوط به روزنامه رسمی نوبت اول تقاضای ثبت برند پیشنهادی شما شاید پس از یک هفته به چاپ برسد. طبق قانون زمان 30 روزه ای برای انتظار به اعتراض در نظر گرفته شده است.

اگر اعتراضی به صورت رسمی به ثبت برند صورت گرفت که برند پیشنهادی مجددا مورد کارشناسی قرار می گیرد اما اگر در این مدت اعتراضی ثبت نشد، پیغامی مبنی بر ثبت برند بلامانع است دریافت خواهید نمود.

8) مراجعه حضوری به اداره مالکیت
در صورتی که شخصی نسبت به ثبت برند شما اعتراض نداشته باشد، بعد از گذشت 30 روز از چاپ روزنامه رسمی، اظهارنامه ثبت شده از طرف کارشناسان مورد تایید واقع می شود.

این موضوع به صورت پیامکی به اطلاع شما خواهد رسید. پس از دریافت پیامک تایید لازم است به صورت حضوری به اداره مالکیت معنوی کشور مراجعه نمایید و اقدام به تشکیل پرونده کنید. به یاد داشته باشید که بایستی اصل یا کپی برابر اصل شده تمامی مدارکی را که به هنگام ثبت آنلاین اظهارنامه آپلود کرده اید به همراه داشته باشید.

9) پرداخت حق الثبت برند
بعد از اینکه ثبت برند بلامانع تشخیص داده شد و اصل مدارک یا کپی برابر اصل آن به اداره تحویل داده شد، در سامانه ثبت برند به شما اجازه داده می شود که حق الثبت برند را پرداخت نمایید.

هزینه حق الثبت برند برای یک طبقه به شرح زیر است:

ثبت برند حقیقی 120 هزار تومان + هر طبقه اضافه 10 هزار تومان

ثبت برند حقوقی 240 هزار تومان + هر طبقه اضافه تر 20 هزار تومان

یعنی اگر شما یک برند شخصی را در 3 طبقه ثبت می کنید هزینه حق الثبت آن اینگونه محاسبه می شود.

120 هزار تومان ( به ازای یک طبقه پایه ) + 20 هزار تومان ( دو طبقه اضافه تر ) در مجموع 140 هزار تومان برای 3 طبقه

10) پرداخت هزینه روزنامه رسمی نوبت دوم
اما چرا روزنامه دوم؟ بعد از طی مراحل بالا و پرداخت حق الثبت برند در سامانه این برند به شما تعلق می گیرد، اما نیاز است این موضوع به اطلاع عموم برسد. پس برای بار دوم به عنوان آگهی رسمی ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی چاپ می شود که این برند در فلان طبقه به نام فلانی ثبت گردید.

11) تحویل گرفتن گواهی 10 ساله ثبت برند
مرحله نهایی تحویل گرفتن گواهی 10 ساله برند است. پس از چاپ دو روزنامه رسمی، یک نسخه از این دو روزنامه را بایستی به همراه اظهارنامه ثبت برند و نمونه برند 6*6 (10 تصویر در یک صفحه) به اداره مالکیت معنوی ببرید و با ارائه رسید، غول مرحله آخر را شکست و سند برند ثبت شده را تحویل بگیرید.

مدارک ثبت برند

مدارک ثبت برند در صورتی که به نام شخص حقیقی باشد با مدارک لازم برای ثبت برند به نام اشخاص حقوقی و شرکت ها متفاوت است.

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی متقاضی ثبت برند:

کپی برابر اصل شده شناسنامه شخص حقیقی
کپی برابر اصل شده کارت ملی شخص حقیقی
کپی برابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن برند پیشنهادی)
کپی برابر اصل شده مجوز فعالیت
اطلاعاتی از قبیل آدرس، کد پستی، آدرس الکترونیکی، شماره تلفن همراه و شماره تلفن ثابت شخص حقیقی
مدارک لازم برای اشخاص حقوقی متقاضی ثبت برند:

کپی برابر اصل شده شناسنامه تمام افرادی اعم از مدیران، سهامداران یا شرکا که در شرکت مورد نظر حق امضا دارند.
کپی برابر اصل شده کارت ملی تمام افرادی اعم از مدیران، سهامداران یا شرکا که در شرکت مورد نظر حق امضا دارند.
کپی برابر اصل شده مجوز فعالیت
کپی روزنامه رسمی که ثبت شرکت در آن آگهی شده است
کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
کپی برابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن برند پیشنهادی)
اطلاعاتی از قبیل آدرس، کد پستی، آدرس الکترونیکی، شماره تلفن همراه و شماره تلفن ثابت افرادی که در شرکت حق امضا دارند.
مدت زمان ثبت برند
در حالت کلی مدت زمان ثبت برند در ایرام کمتر از دو ماه نیست. این مدت زمان از مجموع زمان لازم برای بررسی تقاضا توسط کارشناسان، اقدام به تشکیل پرونده حضوری، انتظار برای چاپ روزنامه رسمی و مدت سی روزه اعتراض به ثبت برند، چاپ روزنامه رسمی ثانویه و مراجعه حضوری برای دریافت سند مالکیت برند ثبت شده ناشی می شود

هزینه ثبت برند

موضوع دیگری که در رابطه با هزینه ثبت برند باید به آن توجه کنید این است که نوع شرکت هم تاثیر به سزایی بر روی هزینه ها دارد. به عنوان مثال هزینه ثبت برند برای شرکت های سهامی عام، شرکت های سهامی خاص و شرکت های مسئولیت محدود تفاوت هایی دارد که البته این هزینه برای شرکت های سهامی عام بیش از دیگر شرکت ها می باشد، لازم به ذکر است که این موضوع برای برندهای حقوقی کاربرد دارد و هزینه ثبت برند برای شخص حقیقی متفاوت خواهد بود.

تفاوت هزینه ثبت برند و لوگو چیست؟

در مطالب بالا گفتیم که هزینه ثبت یک برند به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد و در این قسمت قصد داریم در رابطه با این فاکتورها مطالبی را بیان کنیم.

ثبت اظهارنامه هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت که هزینه این اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت می باشد.
برای هر برند طبقه هایی وجود دارد که ثبت هر طبقه هزینه خاصی را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه هزینه ای از شما دریافت می شود که به حق الثبت معروف می باشد، این هزینه برای ثبت نشان تجاری شما دریافت خواهد شد.
هزینه دیگری هم در هنگام ثبت برند از شما دریافت می شود و برای تمدید زمان برند شما می باشد.
در حالت کلی هر برند تنها ده سال انقضاء دارد و در هر دوره تمدید مبلغ حق الثبت از شما دریافت خواهد شد، لازم به ذکر است که در صورت دیر کرد برای پرداخت این هزینه جریمه خواهید شد و باید نصف هزینه حق الثبت را هم به عنوان جریمه بپردازید.

انتقال قرارداد هم هزینه دیگری برای شما به دنبال خواهد داشت.
مجوز بهره برداری و فکس هم هزینه ای مجزا را به دنبال خواهد داشت.
هزینه ای هم بابت فسخ یا خاتمه باید بپدازید که به ازای هر طبقه این هزینه هم بیشتر خواهد شد.
در صورتی که اظهارنامه تنظیم شده به اصلاح نیاز داشته باشد، هزینه ای هم بابت این اصلاح پرداخت خواهید کرد.
در صورتی که نیاز به انتقال اظهارنامه دارید، هزینه ای هم بابت آن پرداخت خواهید کرد.
ثبت تغییرات هم هزینه جدایی را برای شما به دنبال دارد که البته اگر این تغییرات در انتقال مالکیت باشد، هزینه ای را پرداخت نخواهید کرد، در هنگام پرداخت هزینه ها به شرکت های ثبتی به این مورد توجه داشته باشید.
یک گواهی المثنی هم برای شما صادر می شود که هزینه دیگری را هم برای شما به دنبال خواهد داشت.
بعد از بیان مطالب بالا حال باید به نکته بسیار مهمی اشاره کنیم که باعث خوشحالی و رضایت شما خواهد شد. کارشناسان ما در موسسه کاج به دنبال این هستند که کارهای ثبتی را برای شما ساده و آسان کنند، از این رو به شما پیشنهاد می دهیم که در انتخاب شرکتی که کارهای ثبتی شما را انجام می دهد، نهایت دقت خود را به کار بگیرید تا نیازهای شما به درستی برطرف شود.
در مطلب بالا هزینه هایی را بیان کردیم که مرکز مالکیت معنوی برای ثبت برند از شما دریافت می کند و باید بدانید که از این هزینه ها مبلغی به شرکت ارائه دهنده خدمات نمی رسد، اما به هر حال کارشناسان ما برای آن که خدماتی را به شما ارائه دهند، هزینه مشخصی را دریافت می کنند که این هزینه ها متناسب با خدماتی است که به شما ارائه خواهد شد، به همین دلیل برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.
ثبت علائم تجاری
مزایا….

ثبت علائم تجاری به نوعی حق استفاده از آن را منحصر به شرکت یا واحد خدماتی شما می کند.
مسلما هر شرکتی برای شناخته شدن برند خود چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی تلاش زیادی می کند. این تلاش برای شناخته شدن می تواند با روش هایی چون افزایش کیفیت محصول، بالا بردن سطح خدمات، بازاریابی موثر و تبلیغات گسترده میسر شود.

اما در این میان توجه داشته باشید که شرکت های سودجوی بسیاری وجود دارد که با اطلاع یافتن از عدم ثبت علامت تجاری شما ممکن است از محبوبیت آن در بازار برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کنند و محصولات خود را به اسم شرکت شما و با استفاده از برندتان در بازار به فروش برسانند.

در این صورت شما حتی در صورت آگاه شدن از این موضوع نیز نمی توانید برای مقابله با آن اقدام قانونی نمایید چرا که زمانی مطابق قانون تجارت کشور استفاده از برندی خاص منحصر به شرکت شماست که با طی روال قانونی آن را به ثبت رسانده باشید. پس برای حفظ محبوبیت برند و محصولات خود ثبت برند را فراموش نکنید.

ثبت برند باعث حفظ و تلاش برای بهبود کیفیت محصول می شود.
وقتی برندی به ثبت رسید و طرفداران خاصی را به خود جلب کرد شرکت برای عدم کاهش مشتریان و حتی افزایش روزافزون آنها مجبور به حفظ کیفیت و در بعضی مواقع افزایش کیفیت محصول است.

رضایت مشتری در هر صنفی بزرگترین تبلیغ برای آن محسوب می شود، با تلاش در جهت افزایش کیفیت محصول در حقیقت درصد رضایت مشتریان را بالا برده و از این رو نوعی تبلیغ فرد به فرد ایجاد میکنید؛ تبلیغی که نتیجه آن جز سود کلان برای شرکت چیز دیگری نیست.

ثبت برند جهت دریافت وام و تسهیلات مالی برای شرکت مفید است.
با ثبت برند تجاری شرکت اعتباری پیدا می کند که بانکها و موسسات مالی با اطمینان بیشتری وام و تسهیلات مورد تقاضا را به آن اختصاص می دهند. این وام ها می تواند گام مهمی در جهت گسترش سطح فعالیت های شرکت اعم از محصولات یا خدمات آن باشد.

با ثبت برند افراد سرمایه گذار اعم از حقیقی یا حقوقی (سایر شرکت ها) تمایل بیشتری برای همکاری با شرکت پیدا می کنند.
سرمایه گذاران مطمئنا در پی سرمایه گذاری در شرکتی هستند که سود سرمایه گذاری در آن بالا باشد. زمانی که شرکت شما برند خود را ثبت نماید شاهد جذب سرمایه گذاران بیشتری برای همکاری و مشارکت در فعالیت آن خواهید بود.

همچنین بیشتر شرکت هایی که قصد اعطای نمایندگی دارند و بدین روش می خواهند تعداد شعبات شرکت خود را افزایش دهند بایستی این مهم را در نظر بگیرند که ثبت برند اولین اولویت آنها در دستیابی به موفقیت و گسترش فعالیت شان است.

مزایای ثبت برند فراوان است و تنها به موارد مذکور محدود نمی شود، این مزایا در بسیاری از منابع ذکر شده و اهمیت این موضوع را خاطرنشان می کند. به عنوان موردی که در این باره نمی توان آن را نادیده گرفت گفته می شود که برند ثبت شده قابلیت نقل و انتقال دارد.

برخی از شرکت ها که مدیران آن تصمیم به انحلال شرکت گرفته باشند در صورتی که برند خود را ثبت نموده اند به هنگام انحلال می توانند آن را به شرکتی دیگر واگذار کنند.

در این باره استقبال از برند شرکت های ورشکسته زیاد نیست اما شرکت هایی که به دلایل دیگر و حتی در اوج معروفیت برند تصمیم به انحلال شرکت می گیرند بسته به محبوبیت برند شان می توانند سود بالایی از واگذاری برند به شرکتی دیگر بدست آورند.

این گفته به معنی محسوب شدن برند به عنوان یک دارای ارزشمند برای شرکت است، دارایی که روز به روز می تواند با تلاش در جهت افزایش کیفیت محصول و خدمات ارزش بیشتر و بیشتری پیدا کند.

طبقات ثبت برند چیست؟

بی شک اگر در عرصه ثبت علامت تجاری و مسائل مربوط به آن قدم نهاده باشید بسیار دیده اید که گفته می شود برند پیشنهادی باید در طبقه خاص خود منحصر به فرد باشد. اما منظور از این طبقه و طبقه بندی در ثبت برند چیست؟

منظور از طبقه بندی در ثبت برند و علائم تجاری این است که محصولات و کالاها یا خدمات مختلف در طبقه های خاصی قرار می گیرند و ثبت برند مشابه در آن طبقه است که غیرمجاز می شود.

به عنوان مثال:

طبقه اول شامل مواد شیمیایی صنعتی، آزمایشگاهی و همچنین مواد شیمیایی مورد استفاده در عکاسی، کشاورزی، نگهدارنده های غذایی، چسب های صنعتی، رزین های مصنوعی، مواد مورد استفاده در لحیم کاری و آبکاری، ترکیبات دباغی، مواد اطفای حریق و … است.

وقتی یک شرکت تولید کننده مواد شیمیایی صنعتی برند خاصی را به نام خود به ثبت می رساند دیگر هیچ شرکتی فعال در زمینه موارد مذکور در طبقه اول مجاز به ثبت برند مشابه به آن نیست.

طبقه دوم شامل رنگ ها، لاک ها، روغن ها، مواد ضد زنگ، صمغ های طبیعی، چاپگرها، مواد تثبیت کننده رنگ، ورق های نقاشی و … است

طبقه سوم بیشتر مواد آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.

طبقه بندی خدمات نیز در دسته بندی های مختلف خدماتی چون خدمات ساختمانی، تعمیرات و نصابی را از خدمات بیمه و امور مالی و پولی مجزا ساخته است. این یک نمونه از طبقه بندی در انواع خدمات می باشد که به عنوان مثال برای درک مطلب بیشتر آورده شده است.

در قانون تجارت کشور طبقه بندی علامت تجاری در 45 طبقه صورت گرفته است که طبقات 1 تا 34 مخصوص محصولات و کالاها و طبقات 35 تا 45 طبقات مخصوص خدمات هستند. برای اطلاع از جزئیات طبقه بندی های مختلف می توانید به منابع مربوطه مراجعه و یا با کارشناسان ما در موسسه ثبت شرکت کاج تماس حاصل نمایید.

لازم به ذکر است که برخی افراد در مراجعه به منابع مربوط به طبقه بندی کالاها و خدمات نمی توانند صنف مورد نظر خود را بیابند؛ به یاد داشته باشید که هر یک از مواردی که در طبقه خاصی قرار می گیرند خود دارای زیر شاخه هایی هستند که ممکن است فعالیت مورد نظر شما در زیر مجموعه وجود داشته باشد.

مالکیت همزمان یک برند
گاهی ممکن است مالک یک برند دو یا چند شخص باشد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی. در این صورت لازم است مالکیت برند به صورت درصدی بیان شود که هریک از افراد حقیقی یا حقوقی مدعی مالکیت برند، چه مقدار در آن سهم دارند.

images (2)

شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش

پیش از مشغول شدن به شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش در ابتدا باید با موقعیت جغرافیایی و اقتصادی این جزیره آشنا شویم. جزیره ی کیش  اولین منطقه آزاد ایران است. کیش یکی از مناطق شگفت انگیز و دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران می باشد این جزیره به شکل بیضی با طول ۱۵ کیلومتر و عرض ۷ کیلومتر و با مساحتی حدود ۹۱ کیلومتر مربع از لحاظ وسعت، دومین جزیره بزرگ خلیج‌فارس پس از قشم است. منطقه ازاد کیش از شمال به کشور ایران و از شرق به تنگه هرمز و از جنوب با امارات مجاورت دارد. این منطقه از جمله مناطق آزاد اقتصادی است که ثبت شرکت در آن مزایای فراوانی دارد؛ به همین جهت بسیاری از افراد علاقه مند به راه اندازی کسب و کار خود در این جزیره هستند.منطقه ازاد کیش به دلیل امکانات فراوان و طبیعت زیبا و منحصر به فرد خویش، سالانه بیش از یک میلیون نفر گردشگر را به خود جذب می کند،که این تعداد، روز به روز در حال افزایش است. منطقه آزاد کیش به دلیل ماهیت خود، طی سالیان دراز مورد توجه سرمایه گذاران نیز قرار گرفته است. سرمایه گذاری در کیش بدلیل شرایط خاص خود و قوانین حاکم بر گمرک و مالیات از تنوع بسیاری برخوردار است.

ایجاد منطقه آزاد در جزیره ی کیش آثار مثبتی در جذب سرمایه گذاران، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور؛ افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر؛ کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر؛ کمک به کشور جهت ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات و همچنین جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد به ارمغان داشته است. به طوری که امروزه کیش به عنوان اولین منطقه آزاد توسعه یافته ی کشور محسوب می شود که دارای امکاناتی نظیر راه آهن،شبکه های مخابراتی و برق و آبیاری و انبارهای گمرکی می باشد.

از جمله سایر مزایای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش عبارت است از:

_معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش (با اجرایی شدن ماده 13 قانون تجاری و صنعتی کشور یعنی معافیت مالیات بر درآمد اصناف، کلیه مشاغل و فعالیت های تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد اصناف برای 20 سال از پرداخت مالیات معاف می باشند).
_ثبت شرکت با تابعیت سهامداران 100% خارجی
_ثبت آسان شرکت ها، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی و موسسات صنعتی
_تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی
_ تسهیل در معاملات ارزی
_خدمات گسترده ی پولی و بانکی
_انجام معاملات ارزی آسان
_تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا
_ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
_نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
_اجاره بلند مدت به خارجیان
_موقعیت استراتژیک و نزدیکی به مناطق نفت خیز عسلویه
_عدم محدودیت برای سرمایه گذاری و مشارکت خارجی بعد از ثبت شرکت در کیش
_ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با کم ترین تشریفات بعد از ثبت شرکت در کیش
_فعالیت بورس بین المللی اوراق بهادار و بورس نفت و محصولات پتروشیمی
_معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

چگونگی ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش:
به منظور ثبت شرکت در کیش، لازم است جهت اخذ مجوز از مدیریت بازرگانی منطقه  مبادرت نمایید.هماهنگ با نوع شرکتی که انتخاب می کنید مدارک لازم را مهیا سازید.

مدارک لازم برای ثبت شرکت در کیش در قالب تضامنی

شرکت تضامنی نوعی است که در آن شرکا به طور کامل ضامن پرداخت قروض و دیون هستند.

ضوابط و مدارک

گواهی عدم اعتیاد مدیرعامل و تمامی اعضا شرکت.

ارائه شرکتنامه و تقاضانامه در دو نمونه که تمامی شرکا آن را امضا کرده باشند.

تحویل کپی برابر اصل تمامی مدارک شناسایی مدیرعامل و اعضا شرکت.

ارائه مجوز انجام فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش که باید از سازمان مربوطه اخذ شود.

صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و جلسه هیات مدیره شرکت.

مدارک لازم برای ثبت شرکت در کیش در قالب سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص نوعی از شرکت های سهامی است که تمامی سرمایه آن باید توسط موسسین تامین شود. با توجه به اینکه عده ای علاقه مند به ثبت این نوع شرکت در منطقه آزاد کیش هستند، باید به موارد زیر توجه کرد.

 1. دو نسخه اساسنامه  با امضای سهامداران
 2. دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص با امضای کلیه سهامداران
 3. پیش آوری دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس که پانوشت آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد.
 4.  انتصاب نخستین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین
 5. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
 6. کپی شناسنامه برابر اصل شده کلیه مدیران و سهامداران و بازرسین
 7. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش:

نظیر دیگر مناطق ایران در مناطق آزادی همچون کیش نیز ثبت شرکت با مسئولیت محدود هواداران بیشتری نسبت به دیگر انواع شرکت تجاری دارد. جهت ثبت این نوع باید مدارک زیر را آماده کنید.

 1. تقاضانامه ثبت شرکت(فرم چاپی) 2 برگ
 2. شرکتنامه رسمی(فرم چاپی) 2 برگ
 3. اساسنامه شرکت 2 جلد
 4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
 5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت

آگهی روزنامه رسمی جهت افراد حقوقی:

ارزیابی سرمایه غیرنقدی توسط شرکا (اگر تمام یا بخشی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد گردید)
یکی از نکات مهم بعد از ثبت شرکت در کیش، مجوز ادامه فعالیت است که ابتدا می بایست مجوز فعالیت اقتصادی را دریافت کنید و سپس نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایید. کارت بازرگانی در منطقه آزاد کیش، متناسب با مجوز فعالیت اقتصادی شرکت صادر می شود و دارای یک سال اعتبار است.

کارت بازرگانی، سه نوع است. کارت بازرگانی نوع اول مربوط به کارت تجاری می باشد که برای صادرات و واردات کالاهای بازرگانی است .نوع دوم کارت صنعتی  که در رابطه با واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی است و نوع سوم کارت بازرگانی خدماتی است که برای کلیه فعالیت های خدماتی و واردات کالاهای مصرفی به کیش از داخل یا خارج از کشور مورد نیاز است.

مجوز فعالیت اقتصادی نیز در پنج زمینه صادر می شود که عبارتند از:

 1. مجوز فعالیت اقتصادی خدماتی
 2. مجوز فعالیت اقتصادی صنعتی
 3. مجوز فعالیت اقتصادی تجاری
 4. مجوز فعالیت پیمانکاری
 5. مجوز فعالیت اقتصادی سیاحتی

با عنایت به گنجایش اقسام شرکت های تجاری سه نوع از پرطرفدارترین انواع ثبت شرکت در کیش و مناطق آزاد شامل سهامی خاص، بامسئولیت محدود و تضامنی توضیح داده شده است که از این میان نوع با مسئولیت محدود پرطرفدارترین می باشد. در خصوص ثبت انواع شرکت ثبت کاج راهکارهای سریع و زیرکانه ای را به شما عرضه می نمایید.

images (1)

ثبت برند در سال 1400

نام تجاری یا( brand )همان نشان و علامتی است که به صورت فارسی یا لاتین در امور اقتصادی شرکت استفاده می شود.

کلمه “برند” در جامعه ما به کالا یا خدمتی گفته می شود که دارای اعتبار و ارزش اجتماعی است. در واقع برند های دلخواه آن هایی هستند که دارای ماهیت و قدرت اجتماعی بالایی هستند و افراد نسبت به آن ها حس مالکیت داشته باشند.

از مهمترین وظایف هر شرکت پیدا کردن راه برای کسب توجه و وفاداری مشتری است. از جمله خصوصیات یک برند معروف می توان به جذابیت ،الهام بخش بودن،تک بودن،تناسب،جایگاه و…… را نام برد.

برای ثبت برند، لیست کالاهایی که قصد دارید برندتان را برای آن ها ثبت کنید تعیین نمایید (به عنوان مثال لوازم خانگی ، پوشاک و…) و پس از آن نشان تجاری انتخابیتان را به کارشناسان ثبت کاج برای استعلام اعلام نمایید. کارشناسان ثبت کاج، پس از استعلام برند مورد نظر شما و تایید اولیه شما برای ثبت برندتان اقدام می کنند.تا اتمام ثبت برند در همه مراحل وکلای متخصص برند تمامی مشاره های لازم را به صورت رایگان در اختیارتان قرار خواهد داد.

مراحل و فرآیند ثبت برند

گام اول: اولین گام برای اغاز پروسه ی ثبت برند، انتخاب نام برندی است که می خواهید با آن فعالیت کنید و بین مشتریان و بازارهدف معروف شوید.

گام دوم: دومین گام دوم و مهمترین گام استعلام برند انتخابی شما می‌باشد. شما قبل از ثبت برند و شرکت یا هر علامت تجاری باید بررسی کنید که آیا این برند قبلا ثبت شده است یا خیر؟

گام سوم: تکمیل مدارک لازم قدم بعدی است: بعد از انتخاب نام و استعلام از احتمال ثبت، باید مدارک لازم جهت ثبت برند را که تکمیل کنید.

گام چهارم: ثبت اظهارنامه برند به صورت کامل : بعد از تکمیل مدارک لازم، جهت تایید حساب کاربری گواهی امضا از دفترخانه اسناد رسمی دریافت می‌شود که تمامی این مراحل توسط گروه مشاورین ثبت کاج انجام می‌شود.

گام پنجم: پرداخت هزینه های اداری

گام ششم: شروع به کار وکیل برای ثبت برند

مراحل استعلام برند

استعلام رایگان نام نشان تجاری: استعلام نام برند کمک بسیار زیادی می کند تا اگر دقیقا عین کلمه ای در سازمان مالکیت معنوی به ثبت نرسیده باشد از ارسال دوباره آن به اداره ثبت جلوگیری شود، این کار در هزینه و زمان شما صرفه جویی می نماید.

شما را یاری می کنیم تا با توجه به صنفی که در آن فعالیت میکنید ، کامل ترین کالاها را برای ثبت برند انتخاب کنید و سند ثبتی خود را به صورت کامل به ثبت نمایید تا نشان تجاری شما در آینده مورد سو استفاده قرار نگیرد.

شما را یاری می کنیم تا سند ثبتی برند خود را به صورت کامل ، که شامل ثبت لوگو و ثبت همزمان فارسی و لاتین کلمه می باشد به ثبت برسانید تا در آینده نیازی به هزینه مجدد برای تکمیل سند ثبتی خود نداشته باشید.

شما را یاری می کنیم طراحی مناسب برای لوگوی خود انتخاب کنید تا با طرحی مناسب و حرفه ای در جذب مشتریان موفق تر و به یاد ماندنی باشید.

مدارک لازم ثبت برند:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی
 • جواز کسب یا کارت بازرگانی
 • آدرس و کد پستی ( منزل و محل کار )
 • اعلام نام برند به کارشناسان ثبت کاج
 • واریز پیش پرداخت و شروع ثبت برند

مدارک لازم ثبت برند حقیقی:

1- کپی شناسنامه

2- کپی کارت ملی

3- جواز کسب

مدارک لازم ثبت برند حقوقی:

1- کپی شناسنامه و کارت ملی مدیز عامل

2-آگهی تاسیس شرکت

3-جواز فعالیت

فواید ثبت برند یا نشان تجاری:

یک برند معتبر باعث ایجاد اعتماد در ذهن مشتریان ومردم عادی می شود.

داشتن برند باعث می شود، فروش خدمات یا کالاهای شما،به چند برابر افزایش یابد و در سود شما تاثیر فراوانی ایجاد می کند.

با داشتن یک برند معتبر می توانید ،شعبه های فراونی در شهر های مختلف تاسیس کنید ومتقاضیان زیادی برای ایجاد نمایندگی داشته باشید.

با ثبت سند برند، هیچ شخصی نمی تواند نام تجاری شما کپی برداری کند.

ثبت سند برند ، باعث می شود از رقبا متمایز شوید، محصولات وخدمات شما انحصاری شود ومالکیت لوگو ونام تجاری به نام شما باشد.