ثبت کاج، معتمدترین موسسه ثبت شرکت ها و خدمات حقوقی ایران

ثبت کاج

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت سهامی خاص و …

راهنمای ثبت شرکت

مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکتها به آدرس اینترنتی irsherkat.ssaa.ir   و برای خارج از آن اداره ثبت اسناد،مرکز اصلی هر شهر است که دفتر مخصوصی برای این کار در نظر گرفته شده است.
طبق حقوق ایران،کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت کنند به شرح ذیل است:
1.کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت کنند.
2. سوء پیشینه داشتن اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نمی باشد فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
3.اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% شرکت ثبت نمایند.(Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)
4.چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقل شرکت هلدینگ تشکیل دهند.
طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تجاری بر 7 نوع است :
1.شرکت سهامی
2.شرکت با مسئولیت محدود
3.شرکت تضامنی
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
مشخصات و ویژگی های هر یک از شرکت های تجاری فوق در ایران به طور اجمالی به شرح ذیل می باشد:

1-شرکت سهامی عام

حداقل شرکا در شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد.حداقل سرمایه پانصد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

2-شرکت سهامی خاص

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.حداقل سرمایه صد هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.

3-شرکت با مسئولیت محدود

حداقل شرکا در شرکت با مسئولیت محدود  2 نفر می باشد.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.

4-شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر می باشد،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد.

5-شرکت نسبی

حداقل شرکا در شرکت نسبی 2 نفر می باشد.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک است.

6-شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا 2 نفر می باشد،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک است.

7-شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا 2 نفر می باشد،برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد،حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه است.

8-شرکت تعاونی

حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر می باشد.برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.
به موجب ماده 196 قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده که به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:
1.شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
2.اساسنامه
3.صورتجلسه مجمع عمومی
4.صورتجلسه انتخاب هیات مدیره و قبولی آنان
5.رسید سرمایه
مطابق ماده 197 ق.ت که در ان ذکر شده است:”در ظرف ماه اول تشکیل شرکت خلاصه شرکت نامه و ضمایم آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد”.انتشار ثبت در ظرف ماه اول تشکیل شرکت به انضمام خلاصه ای از شرکت نامه و پیوست های آن منتشر میشود.صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی،آخرین اقدام جهت ثبت شرکت محسوب می شود.
بر اساس ماده 200 ق.ت.” در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت(حتی در مواردی که انحلال بواسطه انقضاء مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریق حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ می شود مقررات مواد 195-197 لازم الرعایه است.همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ شود رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر صورتجلسه تنظیمی در شرکت پس از امضاء به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا به استناد ماده 9 نظامنامه مذکور در موقع تغییر مدیر یا مدیران شرکت،مراحل ثبت و آگهی صورت پذیرد و مراتب ثبت و منتشر شود.
شرکت ثبت کاج،با چندین دهه سابقه درخشان،افتخار این را دارد که به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز ثبتی در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد.
قدر مسلم آن است که همکاران متعهد ما،همواره مستعدند تا پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عزیزان باشند.برای این منظور می توانید از طریق شماره های تماس مذکور در سامانه،با متخصصان ثبت کاج با شماره تماس 52712-021 در ارتباط باشید.

Scroll to Top