ثبت کاج، معتمدترین موسسه ثبت شرکت ها و خدمات حقوقی ایران

ثبت کاج

ثبت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی، شرکتی است که در صورت انحلال شرکت و ناکافی بودن دارایی های آن، هر یک از شرکا مسئولیت پرداخت تمام دیون شرکت است .برای ثبت شرکت تضامنی، مدارک مختلفی لازم است که شرکت نامه، اساس نامه و فرم تعیین نام از مهم ترین آن ها است.

  • تاسیس شرکت تضامنی

تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود است انجام می شود.در شرکتنامه مذکور باید نام ، نوع ، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد.
برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد.
به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد.
مطابق ماده 195 ق.ت ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.

  • اداره شرکت تضامنی

شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند، اداره می شود ، مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود.( ماده 120 ق.ت ) در صورتی که مدیران از بین شرکا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند ، با توجه به شرایط اساسنامه یا به اتفاق آراء سایر شرکاء قابل عزل می باشند.مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء معزول می شود.
در صورتی که عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد،مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شرکت خواهد داشت.
-مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفاء نیز ندارند، مگر با توافق کلیه شرکاء شرکت تضامنی
-در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند، ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذکور عمل شود.
-اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده،ولی انتخاب آنان بعداَ صورت گرفته باشد،در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند.بدیهی است مدیر یا مدیران حق اسعفاء خواهند داشت.
– قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر
مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد،باید به نام شرکت و در حدود اختیارت خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید، در غیر این صورت ،شخصاَ مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.
در دو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریک شرکت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:
1-تا جبران ضررهای وارده به شرکت تقسیم سود ممنوع می باشد.(ماده 132 ق.ت)
2-محدودیت انجام عملیات تجارتی ( ماده 134 ق.ت)

مسئولیت مدنی مدیر شرکت تضامنی

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکالت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شرکاء تابع اصول کلی حقوق مدنی که در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد ، بالاخص در مواردی که قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

تقسیم سود در شرکت تضامنی

منافع در شرکت تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود،مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد، لیکن تادیه هر نوع منفعت به شرکاء تا زمانی که کمبود سهم الشرکه شرکاء به علت زیان های وارده جبران نشده باشد، ممنوع خواهد بود.( مستفاد از مواد 119 و 132 ق.ت)

 از نظر تاریخی شرکت تضامنی سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است. در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباً در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد، بسیار مورد استفاده است؛ در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا، به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.

در واقع علت این وضعیت، فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

نام شرکت تضامنی:
داشتن اسم مخصوص در شرکت های تجارتی به طور کلی و در شرکت های تضامنی به طور خاص از نظر مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث دارای اهمیت ویژه ای است.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.

  • نام شرکت تضامنی

شرکت تضامنی دارای نام مخصوصی است که معرف مسئولیت شرکاء و نوع شرکت است که به فرانسه Raison Sociale  نامیده می شود. ماده 117 قانون تجارت مقرر می  دارد : ” در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( و برادران ) قید شود.”
ماده اخیر، در واقع یکی ازخصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن، شرکا ” تحت نام جمعی” متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد، بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است. ذکر نام شرکاء در شرکت تضامنی از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند هر قدر اعتبار اشخاص زیادتر باشد اعتبار شرکت نیز به همان نسبت بهتر خواهد بود ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است، امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن، عبارات “و شرکا”، “و برادران” و امثال آن ذکر می گردد. ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت “شرکت تضامنی” به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
نام شرکت را نباید با نام تجاری اشتباه نمود ، زیرا شرکت  تضامنی مانند هر تاجری ممکن است اسم تجاری نیز داشته باشد. نام تجاری ممکن است نام انتخابی باشد. لذا، از آن جا که اسم شرکت از اسم تجاری که می تواند هر اسمی باشد جداست، تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است. در واقع، هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است، فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛ اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی، موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید، قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها، وزیر دادگستری مجاز بود، به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها، تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال، در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.

  • در انتخاب نام شرکت تضامنی توجه به نکات ذیل الزامی است :

1- با توجه به بند 10 ماده یک آیین نامه نامگذاری شهرها ، خیابان ها ، اماکن و موسسات عمومی مصوب 6/ 9/ 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شرکت ها باید از انتخاب اسامی خارجی برای خود خودداری ورزیده و اسامی مذکور را در صورت استفاده به نام های غیر خارجی تغییر دهند. در همین باره ، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14 / 9 / 75 نیز به تصویب رسیده است.
2- دارای سابقه ثبت نباشد.
3- دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
4- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
5- لاتین نباشد.
6- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
7- استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
8- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.

تشکیل و ثبت شرکت تضامنی:

 جدا از شرایط کلی که در قراردادها باید از لحاظ شرایط اساسی معامله در نظر داشته باشد. برای تشکیل شرکت تضامنی شرکاء باید شرکت نامه تنظیم و امضاء کنند که حدود و مشارکت و وظایف و اختیارات و حقوق هر یک در آن تصریح گردد. طبق ماده 47 قانون ثبت، شرکت نامه باید به ثبت برسد والا طبق ماده 48 همان قانون سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنابراین شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد.

ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی

در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید. مفاد شرکت نامه در دفتر ثبت شرکت ها ثبت می گردد و بعداً برای اطلاع عموم آگهی می شود. البته مانعی ندارد که شرکا شرکت تضامنی قبلاَ شرکت نامه را در نزد یکی از دفاتر رسمی به ثبت برسانند ولی در این صورت شرکت مجبور خواهد شد دو حق الثبت پرداخت کند یکی حق الثبت دفترخانه رسمی و یکی حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و چون دفاتر ثبت شرکت ها همان اعتبار دفاتر رسمی را دارند به این جهت اشخاص شرکت نامه را تنظیم می نمایند و بعداَ فقط در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.

در بعضی از کشورها تشریفات ثبت شرکت های تضامنی در دفترخانه رسمی انجام می گیرد و بعداَ شرکاء مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت ها یا دفتر دادگاه تجارت تسلیم می نمایند که مراتب را به اطلاع عموم برساند.

به موجب ماده 1 آیین نامه قانون تجارت مصوب وزارت عدلیه در سال 1311 در هر محلی که اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در آن محل تشکیل می شوند باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل گردند و به موجب ماده 2 آیین نامه مزبور شرکت های تجارتی باید در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی به ثبت برسند ولی تبصره ماده مزبور مقرر می دارد که در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی نیز نباشد ثبت در محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود.

شرکت نامه قرارداد تشکیل شرکت است و تفاوت آن با اساسنامه این است که شرکت نامه عقد شرکت بوده و قصد و رضای شرکاء را برای تشکیل شرکت طبق اصول و شرایطی که در آن پیش بینی می شود اعلام می دارد ولی اساسنامه دستورالعمل و سازمان شرکت است در طول مدت فعالیت شرکت.

آیین نامه قانون تجارت مربوط به اسنادی که باید برای ثبت شرکت تسلیم اداره ثبت شرکت ها گردد تنظیم شرکت نامه را برای کلیه شرکت ها اجباری می داند و تنظیم اساسنامه را فقط برای شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی اجباری دانسته است. زیرا در شرکت های سهامی و شرکت های مختلط سهامی که عده ی شرکا زیاد است و عملاَ نمی توانند بر امور شرکت نظارت نمایند لازم است که اصول و قواعد مربوط به اداره و فعالیت شرکت به صورت واضح و روشنی قبلاَ معلوم گردد، در صورتی که در سایر شرکت ها چون عمده شرکا کمتر است و هر کدام از آن ها می توانند بر امور شرکت نظارت کنند قانونگذار قیود کمتری در نظر گرفته است.

عملاَ کلیه شرکت ها برای تنظیم امور خود حتی در مواردی که قانون تنظیم اساسنامه را اجباری نکرده است، برای شرکت علاوه بر شرکت نامه اساسنامه هم تهیه می کنند. ولی در بعضی از موارد شرکاء در شرکت تضامنی فقط به تنظیم شرکت نامه اکتفا می کنند. منتهی آن را قدری مفصل تر می نویسند تا نکات لازم برای اداره امور شرکت و شرایط فعالیت آن درج گردد.

قانون تجارت راجع به طرز تنظیم شرکت نامه ساکت است ولی اداره ثبت شرکت ها نمونه های شرکت نامه را بطور چاپی تنظیم نموده است که موسسین شرکت ها موظفند نکاتی را که در آن قید شده است تعیین کنند. بنا به مراتب بالا حداقل مسائلی که در شرکت نامه باید قید شود به موجب نمونه های چاپی اداره ثبت شرکت ها عبارتند از: نام شرکت، نوع شرکت، موضوع شرکت، مراکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن، اسامی شرکاء یا موسسین، شناسنامه و محل اقامت آن ها، مبدا تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی، میزان سهم الشرکه شرکاء، مدیران شرکت و اختیارات آنن ها و اشخاصی که حق امضاء دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، فسخ شرکت، محل شعب شرکت، بازرسان شرکت، سایر شرایط.

تشکیل شرکت تضامنی مستلزم تحقق شرایط زیر است:

-تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
-تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
-پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
-تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ی 51 مقرر شده است. در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد، باید سهم الشرکه مزبور، قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود. در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا.

مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند. در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید، از تادیه قروض شرکت امتناع ورزند. فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است، آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی عبارتند از:

-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند)
-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت امضای هیئت مدیره،مدیر عامل
-دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
-دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
-اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت تضامنی توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت و انحلال شرکت تضامنی:
انحلال شرکت تضامنی باید طبق ماده (200 قانون تجارت) ناظر به مواد 195 و 197 همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود. این نظامنامه در ماده 9 خود می گوید: “در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود”.

شرکاء شرکت تضامنی مکلفند که انحلال خود را با تقدیم مدارک مقرر بدواً در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف اول از تاریخ ثبت،انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.

چند نکته:
-برخلاف شرکت های سهامی قانون گذار حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نکرده است.بنابراین میزان سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و تماماَ به تصمیم شرکا واگذار شده است.
-چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید، مراتب صرفاَ بین شرکا نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است.
-مطابق ماده 195 قانون ثبت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات ثبت شرکت ها است.

اساسنامه شرکت تضامنی

ماده 1: نام شرکت : شرکت تضامنی ……………….
ماده 2: نوع شرکت : ………………………………
ماده 3: موضوع شرکت : …………………………
ماده 4 : مرکز اصلی شرکت : ……………………
تبصره : هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تاسیس کند.
ماده 5 : مدت شرکت : …………………………..
ماده 6: سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ …………………. ریال که تماماَ به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ ……………….. ریال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.
ماده 7: تابعیت شرکت : ………………………
ماده 8: سهم الشرکه شرکاء : ………………..
ماده 9 : مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ………………….. نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان …………… سال است.
تبصره 1 : اولین مدیران شرکت عبارتند از : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

تبصره 2 : کلیه قراردادها و اوراق تعهد آور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاَ با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده 10 : مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است.
ماده 11: اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاَ نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراَ ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار، وام دادن ، وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها و موسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.
ماده 12 : انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکا.
ماده 13: تغییر اساسنامه : هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت نامه کلیه شرکاء امکان پذیر است.
ماده 14 : سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 15 : ترتیب تقسیم سود شرکت
از کلیه درآمد شرکت ابتدائاَ تمامی هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.
تبصره : وفق ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.
ماده 16 : حق الزحمه مدیران :
مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور کنند.
ماده 17 : مجامع عمومی شرکا اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هر یک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.
ماده 18 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد :
الف ) استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د) انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده 19 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است :
الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 1333 قانون تجارت
د) ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده 20: تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21: در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.
ماده 22: انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء ، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.
مه 23 : اختلافات بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد.
ماده 24: در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 25: این اساسنامه در 25 ماده و 5 تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید.
امضای کلیه شرکاء با درج مشخصات

تنظیم شرکتنامه ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی را ماده 115 قانون تجارت چنین تعریف کرده است : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
شرکت تضامنی جزو شرکت هایی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نبوده بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود مسئولیت نامحدود و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه آن می باشد.
شرکت تضامنی از حیث استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد و بیشتر شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می گردد و معمولاَ هنگامی تاسیس می شود که صاحب تجارتخانه فوت می کند و ورثه وی برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن ، شرکت تضامنی تشکیل می دهند.

  • شرایط شکلی تشکیل شرکت تضامنی

شرط اول : تنظیم و امضاء شرکت نامه
شرط دوم : اخذ گواهی بانک به پرداخت سرمایه نقدی
شرط سوم : ارائه صورتجلسه ارزیابی آورده های غیرنقدی به همراه سایر مدارک به ثبت شرکت ها
شرط چهارم : ثبت شروط در اداره ثبت شرکت ها

تنظیم شرکتنامه شرکت تضامنی

همان طور که گفته شد تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد و مادامیکه این قرارداد تنظیم و اجرا نگردد شرکتی به وجود نمی آید. شرکت نامه می بایست مطابق قانون تنظیم شده باشد.
در شرکتنامه حدود مشارکت ، وظایف ، اختیارات و حقوق هر یک از شرکا مشخص می شود. مسائلی که در شرکتنامه قید می شود عبارتند از : نام شرکت ، نوع شرکت ، موضوع شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، نشانی کامل آن ، اسامی شرکا یا موسسین ، شنانامه و محل اقامت آن ها ، مبدا تشکیل شرکت و مدت آن ، سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی ، میزان سهم الشرکه شرکا ، مدیران شرکت و اختیارات آن ها و اشخاصی که حق امضا دارند، زمان رسیدگی به حساب ، ترتیب تقسیم سود، فسخ شرکت ، محل شعب شرکت و بازرسان شرکت.
در ذیل به توضیح برخی از این موارد می پردازیم.
– نام شرکت :
شرکت تضامنی ” تحت اسم مخصوصی ” تشکیل می شود. ( ماده 116 ق. ت ) . به موجب ماده 117 قانون تجارت : ” در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ” شرکت تضامنی ” و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل ” و شرکا ” و یا ” و برادران ” قید شود. ماده اخیر،در واقع یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن ، شرکا ” تحت نام جمعی ” متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکا می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد، بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است ، ولی چون قید اسامی تمام شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است ، امکان ندارد  در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن عبارات ” و شرکا ” و ” برادران ” و امثال آن ذکر می گردد. ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت ” شرکت تضامنی ” به تنهایی.
نام گذاری شرکت از چند جهت حائز اهمیت است :
اولاَ نام شرکت معرف نوع فعاالیت شرکت است و هرکسی با شنیدن نام شرکت می تواند حدس بزند شرکت چه نوع فعالیتی را تعریف کرده است.
ثانیاَ از نام شرکت که علی القاده همراه نوع شرکت است می توان به شکل تشکیل یافته شرکت پی برد.
ثالثاَ از نام شرکت و متعلقات آن می توان پی برد چه کسانی دارای مسئولیت هستند.
_ نوع و موضوع شرکت
در عنوان شرکت تضامنی و قبل از نام شرکت عبارت شرکت تضامنی  باید قید شود تا مشخص شود که شرکت از نوع تضامنی است .
شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است ، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین، شرکت تضامنی را نمی توان برای امور غیرتجاری تشکیل داد. موضوع شرکت می بایست معین باشد و مخالف قانون نباشد. به موجب ماده 116 ق. ت ، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف. در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ( ماده 121 ق. ت ) ، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند.
در شرکت تضامنی – همانند سایر شرکت های دیگر – می بایست جهت معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد .
_ مرکز اصلی شرکت :
مرکز اصلی شرکت می بایست در شرکتنامه معین شود . لذا شرکت حین ثبت ، باید دارای مرکز اصلی باشد. تعیین مرکز اصلی شرکت در شرکتنامه ، برای تعیین اقامتگاه شرکت ضروری است .
_ ابتدای ثبت شرکت و مدت آن :
در شرکتنامه معمولاَ ابتدای ثبت شرکت یعنی روزی که شرکا با یکدیگر توافق می کنند که شرکت را تاسیس کنند ، نوشته می شود . ( این تاریخ غیر از تاریخ ثبت شرکت است) .
_ اسامی شرکا
شرکت تضامنی حداقل از دو شریک تشکیل می شود. شرکت تضامنی را اشخاصی که دارای اهلیت عام هستند و منعی قانونی برای انجام دادن معاملات ندارند ( مثل ورشکسته در زمانی که ممنوع از دخالت در اموال خود است ) می توانند تشکیل دهند. شرکت تضامنی می تواند حتی از مشارکت دو یا چند شریک دیگر نیز تشکیل شود.
در شرکتنامه باید نام همه شریکان با ذکر خصوصیات هویتی آنان قید شود.

سرمایه شرکت تضامنی

آورده های شرکا که در مجموع سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکا باید هرآورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند . آورده های غیرنقدی ( مال ) باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود. ( ماده 118 ق. ت ) . تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکا به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود. ( ماده 122 ق. ت ) پس از توافق بر تقویم ، شرکا حق رجوع از آن را ندارند. تقویم تابع هیچ تشریفات خاصی نیست و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود.
قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت ، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است.
سرمایه نقدی تعهد شده شرکت باید حتماَ با پول پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک ، پرداخت تلقی نمی شود ، مگر آنکه سفته یا چک نقد شده ، به حساب شرکت ریخته شود. هر گاه مدیران و شرکا برای تاسیس شرکت ، به جای وجه نقد، اسناد تجاری قبول یا تسلیم کنند، کلاهبرداری تلقی خواهند شد، چه این گونه اقدامات اشخاص ثالث را به امور غیرواقع امیدوار می کند، ضمن اینکه شرکت نمی تواند تشکیل شده تلقی کرد، چرا که سرمایه نقدی آن پرداخت نشده است.
پس از تکمیل اطلاعات ، شرکتنامه می بایست به امضای تمامی شرکا برسد و به سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تقدیم گردد.

ثبت شرکتنامه شرکت تضامنی

طبق ماده 47 قانون ثبت ، شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه مطابق ماده 48 همان قانون، سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد . طبق ماده 195 قانون تجارت شرکتنامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد. مفاد شرکتنامه را نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. در این صورت شرکت مجبور خواهد شد دو حق الثبت پرداخت کند، یکی حق الثبت دفتر خانه اسناد رسمی و دیگری حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها.
با توجه به اینکه دفاتر ثبت شرکت، همان اعتبار دفاتر رسمی را دارند، به این جهت اشخاص شرکتنامه را تنظیم می نمایند و بعداَ فقط در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند.

شرکتنامه ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

1. نام کامل شرکت و نوع آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. موضوع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. نشانی کامل مرکز اصلی ………………………………………………….. کد پستی ………………………….. تلفن ثابت …………………………………… نشانی کامل شعبه شرکت ( در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. کد پستی : …………………………………………. تلفن ثابت ………………………..
نام و نام خانوادگی ……………………………….. نام پدر ………………………………….. شماره شناسنامه ……………………………… محل صدور ………………..تاریخ تولد …./ ……../ ……….شماره ملی ……………….. نشانی و کد پستی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تلفن ثابت ………………………….. تلفن همراه ……………………………………………. آدرس اینترنتی ………………………………………………………………….
نام و نام خانوادگی ……………………………….. نام پدر ………………………………….. شماره شناسنامه ……………………………… محل صدور ………………..تاریخ تولد …./ ……../ ……….شماره ملی ……………….. نشانی و کد پستی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تلفن ثابت ………………………….. تلفن همراه ……………………………………………. آدرس اینترنتی ………………………………………………………………….
نام و نام خانوادگی ……………………………….. نام پدر ………………………………….. شماره شناسنامه ……………………………… محل صدور ………………..تاریخ تولد …./ ……../ ……….شماره ملی ……………….. نشانی و کد پستی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تلفن ثابت ………………………….. تلفن همراه ……………………………………………. آدرس اینترنتی ………………………………………………………………….
نام و نام خانوادگی ……………………………….. نام پدر ………………………………….. شماره شناسنامه ……………………………… محل صدور ………………..تاریخ تولد …./ ……../ ……….شماره ملی ……………….. نشانی و کد پستی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تلفن ثابت ………………………….. تلفن همراه ……………………………………………. آدرس اینترنتی ………………………………………………………………….
5. مبدا تشکیل شرکت و مدت آن …………………………………………………………………………………………………….
6. سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ………………………………. ریال نقدی / و مبلغ ……………………….. ریال غیر نقدی ………………………………………………………………………………………………………………………….
7. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
نام و نام خانوادگی / نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هر یک ( به ریال )
1. …………………………………………………… ریال
2. …………………………………………………… ریال
3. …………………………………………………… ریال
4. …………………………………………………… ریال
5. …………………………………………………… ریال
6. …………………………………………………… ریال
7. …………………………………………………… ریال
8. …………………………………………………… ریال
اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای ………………………………………….. همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ……………………………………………………………………………………………………. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
9. ترتیب تقسیم سود شرکت ………………………………………………………………………………………………….
10. موقع رسیدگی به حساب سالیانه سود شرکت …………………………………………………………………………….
11. انحلال شرکت مطابق ماده ………………. قانون تجارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….تاریخ تنظیم نام و نام خانوادگی شرکا و امضاء ………………………………………………………………………………………………………………………………

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما مشاورین ما تماس حاصل فرمایید.

Scroll to Top